Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Stavební truhlář , Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek ve stavebním truhlářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření a praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat odpovídajícím způsobem se stavební dokumentací ve fyzické i elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Pracovat odpovídajícím způsobem s dokumentací stavebně-truhlářského výrobku ve fyzické i elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit podle technické dokumentace prvky obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést související výpočty Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Rozkreslit jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní v rámu apod. Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit samostatně druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit samostatně správné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry (geometrie) obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Písemné nebo ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit povrch materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit, používat a dodržovat technologické postupy dokončování povrchů výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat ošetřování a údržbu stavebně-truhlářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup výroby a montáže obkladů včetně dokončovacích prací Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit a použít vhodný technologický postup výroby a montáže schodišť včetně dokončovacích prací Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a použít vhodný technologický postup výroby a montáže podlah včetně dokončovacích prací Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné nebo ústní ověření
b Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné nebo ústní ověření
c Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsoby expedice a dopravy Písemné nebo ústní ověření
d Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií by měl být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s technickou dokumentací stavební a stavebně-truhlářského výrobku

– volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku

– výroba zadaného výrobku

– montáž zadaného výrobku

– manipulace s materiálem

– obsluha, seřizování a běžná údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bonka Pavel – AP stavitelství Náchod

KERNER, s. r. o. Chomutov

Klasik cz, s. r. o. Zastávka u Brna

Truhlářství Budzel Ostrava

SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava

SOŠ a SOU Brno – Bosonohy