Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technik technolog kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu obuvnických polotovarů a materiálů, vyhodnotit případné vady a navrhnout způsob jejich zpracování s ohledem na výslednou kvalitu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu hotové obuvi, v případě zjištěných nedostatků určit způsob opravy, případně navrhnout zařazení výrobku do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu reklamované obuvi, zjištěný stav vyhodnotit a navrhnout způsob řešení reklamace formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené materiály, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout suroviny a materiály pro výrobu konkrétního kožedělného výrobku, zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na základě technologické dokumentace materiály potřebné pro zhotovení konkrétního výrobku a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby výroby obuvi, popsat jejich hlavní charakteristiké znaky a technologické podmínky výroby Ústní ověření
b Sestavit technologický postup pro výrobu konkrétní obuvi, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska využitelnosti dostupných materiálů a zajištění požadované kvality obuvi Praktické předvedení
d Stanovit alternativní technologický postup a technologické podmínky pro výrobu obuvi při použití náhradních materiálů Praktické předvedení
e Popsat standardní technologický postup ekologické likvidace kožedělného odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavu strojů potřebných ke zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické a technologické dokumentace výrobní zařízení pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Stanovit technické a technologické parametry u určených strojů a zařízení používaných při výrobě konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
d Určit podle výkonových norem a denní kapacity dílny počet potřebných strojů pro zhotovení konkrétního kožedělného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování technické kázně v technologickém procesu obuvnické výroby, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodržování technických podmínek u vytypovaného obuvnického stroje, v případě zjištění nedostatků navrhnout nápravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit technickou úroveň strojů a zařízení v obuvnickém provozu, zjištěný stav vyhodnotit a navrhnout případné změny Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit technickou úroveň obuvnického provozu z pohledu ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu kožedělné výroby formou modelové situace včetně dodržování zásad BOZP, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u vytypované pracovní operace v kožedělné výrobě, výsledek kontroly vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout metody vedoucí ke zlepšení kontrolního mechanismu technologických postupů v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro konkrétní kožedělný výrobek Prakticky předvedení
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě Ústní ověření
c Předvést schopnost orientace v technické a technologické dokumentaci, popsat na jejím základě uvedené údaje pro konkrétní kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při výrobě obuvi. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, pro kritérium hodnocení c) modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba zajistí u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) modelovou situaci v reálném prostředí obuvnické výroby tak, aby uchazeč o zkoušku mohl vizuálním způsobem vyhodnotit dodržování technologického postupu včetně dodržování zásad BOZP v rozpětí 5 po sobě následujících pracovních operací technologického procesu obuvnické dílny; u kritéria hodnocení c) AOs vytypuje a připraví jednu konkrétní pracovní operaci v reálném prostředí obuvnické výroby tak, aby účastník zkoušky mohl sledováním pracovních úkonů vyhodnotit dodržování pracovního postupu.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium hodnocení c), u kterých materiálů bude vypočítána jejich spotřeba, a to v rozsahu minimálně pro 1 - maximálně pro 3 základní obuvnické materiály.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu obuvi pro kritéria hodnocení b), c), d); Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b); Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) druh obuvnického výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritéria hodnocení b), c) počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky obuvi); u odborných kompetencí Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritérium hodnocení a); Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a) počet vzorků polotovarů a materiálů (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků) podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba bude u kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) požadovat vyjmenování minimálně 2 druhů kvalitativních zkoušek podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu a místa konání zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu kožedělného zboží nebo výrobu obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-016-M Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka výroby obuvi a střední vzdělání a maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky a pro přípravu písemných podkladů ke zkoušce vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule
 • Vybavené výrobní prostory v reálném prostředí odpovídající vyráběnému typu obuvi (žadatel o autorizaci určí podle výrobního způsobu obuvi, střihu svršku a místa konání zkoušky) s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům
 • Normy pro kožedělný průmysl (žadatel o autorizaci upřesní podle typu vyráběné obuvi a místa konání zkoušky)
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace) pro výrobu obuvi
 • Blok pro založení a vedení technické a technologické dokumentace
 • Evidence se záznamy údržby a generálních oprav obuvnických strojů
 • Vzorky obuvi základních výrobních způsobů a střihů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků)
 • Vzorky obuvi s vadami (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků)
 • Vzorky obuvnických surovin, polotovarů a materiálů (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků)
 • Vzorky polotovarů a materiálů s vadami (v minimálním počtu 7 - maximálně 10 vzorků)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava