Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevařských polotovarů
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné stroje a zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit provozní podmínky zvolených strojů a zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit sortiment dřevařských výrobků podle konkrétního zadání v předepsaném množství a předepsané kvalitě Praktické předvedení
d Uvést do provozu briketovací nebo peletovací zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést běžnou údržbu a čištění stroje a zařízení při zpracování dřeva, výrobě dřevařských výrobků, dřevěných pelet nebo dřevěných briket Praktické předvedení
f Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob skladování a uskladnit dřevěné výrobky a polotovary dle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP při skladování a manipulaci s dřevěnými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést způsob balení výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101927&kod_sm1=31).

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů, použití vhodných druhů dřevařských materiálů a na kvalitu provedené práce.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí:

 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení minimálně dvou dřevařských strojů na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů (kulatiny) nebo prizem:
 • katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
 • kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
 • rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • omítací pila – k dělení dřevěných polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
 • kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
 • rozmítací pila – šířkové řezání, rozmítání – výroba prken, fošen apod.
 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení zařízení na výrobu dřevěných pelet nebo briket - podle konkrétního zadání vyrobí minimálně 10 kg dřevěných briket nebo peletek,
 • vyrobí minimálně tři druhy řeziva různého tvaru a rozměrů průřezu, omítané, neomítané, kapované, nekapované - včetně obsluhy a seřízení příslušných strojů a zařízení - od každého druhu řeziva vyrobí podle konkrétního zadání cca 0,25 m² :
 • prkna, fošny, krajiny
 • hranoly, hranolky
 • latě, lišty
 • trámy, povaly
 • palubky apod. dřevařské výrobky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti truhlářské nebo dřevařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské nebo dřevařské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské nebo dřevařské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti dřevovýroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 5. Profesní kvalifikace 33-025-E Dělník výroby dřevařských polotovarů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště vybavené potřebnými dřevařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění dřevařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • měřidla - metr skládací, metr svinovací, pásmo, tyčové měřidlo, úhelník s příložníkem, úhelník stavitelný (120 mm)
 • rýsovací pomůcky - tesařská tužka, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, bodce
 • nářadí a pomůcky - sada plochých a křížových šroubováků, sada plochých a nástrčných klíčů, truhlářská ztužidla, tesařské ruční pily, tesařské sekery, ruční hoblíky, rašple, rašple plochá, kladivo, přípravky pro nastavení a seřízení strojů, štípací a kombinované kleště, svěrák, dřevěné nebo kovové kozy, elektrický prodlužovací kabel délky 24 m/230 V, mazací přípravky (přístroje, lisy), smetáček
 • stroje a zařízení:
  • dřevařské stroje – minimálně dva (katr, kmenová pásová pila, zkracovací pila, rámová pila, omítací pila, kapovací pila, rozmítací pila)
  • zařízení na zpracování dřevního odpadu, minimálně jedno (zařízení na výrobu dřevěných, pilinových briket, zařízení na výrobu dřevěných peletek)
 • materiál - dřevařské materiály (kulatina) a polotovary (prizma) pro zhotovování dřevařských výrobků, dřevní odpad nebo piliny dle konkrétního zadání

Provozní dokumentace k použitým strojům a zařízením.

Plán preventivní údržby a periodických oprav konkrétních strojů a zařízení.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno

ESOZ Chomutov, příspěvková organizace

KERNER, s. r. o., Chomutov

DTV, s. r. o., Stárkov