Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevařských polotovarů
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné stroje a zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit provozní podmínky zvolených strojů a zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit sortiment dřevařských výrobků podle konkrétního zadání v předepsaném množství a předepsané kvalitě Praktické předvedení
d Uvést do provozu briketovací nebo peletovací zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést běžnou údržbu a čištění stroje a zařízení při zpracování dřeva, výrobě dřevařských výrobků, dřevěných pelet nebo dřevěných briket Praktické předvedení
f Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob skladování a uskladnit dřevěné výrobky a polotovary dle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP při skladování a manipulaci s dřevěnými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést způsob balení výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101927&kod_sm1=31).

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů, použití vhodných druhů dřevařských materiálů a na kvalitu provedené práce.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí:

 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení minimálně dvou dřevařských strojů na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů (kulatiny) nebo prizem:
 • katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
 • kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
 • rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
 • omítací pila – k dělení dřevěných polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
 • kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
 • rozmítací pila – šířkové řezání, rozmítání – výroba prken, fošen apod.
 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení zařízení na výrobu dřevěných pelet nebo briket - podle konkrétního zadání vyrobí minimálně 10 kg dřevěných briket nebo peletek,
 • vyrobí minimálně tři druhy řeziva různého tvaru a rozměrů průřezu, omítané, neomítané, kapované, nekapované - včetně obsluhy a seřízení příslušných strojů a zařízení - od každého druhu řeziva vyrobí podle konkrétního zadání cca 0,25 m² :
 • prkna, fošny, krajiny
 • hranoly, hranolky
 • latě, lišty
 • trámy, povaly
 • palubky apod. dřevařské výrobky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno

ESOZ Chomutov, příspěvková organizace

KERNER, s. r. o., Chomutov

DTV, s. r. o., Stárkov