Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pečující osoba o dítě v dětské skupině
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním zadaném příkladu uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte; podle prostředí identifikovat možná rizika a navrhnout způsob jejich odstranění Ústní ověření
b Vyhodnotit konkrétní situaci v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů podle možného mechanizmu úrazu (pád, tonutí, popálenina, otravy, dopravní nehoda) a podle formy péče (individuální, skupinová) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle tři různé nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, určit druh, rozsah poranění či poškození, navrhnout způsoby řešení a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém, vysvětlit a zdůvodnit postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na resuscitačním modelu miminka a dítěte (juniora) správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit dva konkrétní příklady situací při péči o běžně nemocné dítě z hlediska závažnosti zdravotního stavu dítěte Ústní ověření
b Zvolit a vysvětlit správné postupy při konkrétní situaci u začínajícího či probíhajícího běžného onemocnění dítěte Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozlišit základní hygienické a sebeobslužné návyky vzhledem k věkovým a individuálním potřebám dítěte, zvolit přiměřenou motivaci k jejich nácviku Ústní ověření
b Na konkrétním zadaném příkladu vysvětlit způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům a sebeobslužným dovednostem v zařízení či v domácnosti Ústní ověření
c Popsat a předvést bezpečnou manipulaci s kojencem při péči o něj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit zásady zdravého životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, včetně dodržování pitného režimu, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku Písemné ověření
b Uplatňovat zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku pro dítě dané věkové kategorie na tři dny Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifika výchovy dětí v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti. Připravit, vysvětlit a předvést realizaci výchovného celku s minimálně třemi aktivitami (pohybová, tvořivá, didaktická část) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést vhodné výchovné cíle, metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte na příkladech aktivit Písemné ověření
c Vysvětlit význam hry při výchově dítěte a uvést 6 příkladů různých typů her (3 hry v interiéru a 3 hry v exteriéru). Prakticky předvést ukázku jedné řízené hry Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést kritéria výběru vhodné hračky s ohledem na věk, vývojovou úroveň a potřeby dítěte. Uvést konkrétní příklady vhodných hraček Ústní ověření
e Navrhnout vhodnou aktivitu pro dítě/děti v konkrétní situaci a v určeném prostředí s přihlédnutím k věku dítěte/dětí a využitím zadaných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a výchovného působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v zařízení péče o děti a popsat režimová opatření "dne" (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit význam a způsob nastavení hranic ve výchově dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň a osobnostní charakteristiku a objasnit principy využití vnitřní a vnější motivace Písemné a ústní ověření
c Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nepřiměřených reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, dětská asertivita, snaha vyhnout se nepříjemnosti) Ústní ověření
d Navrhnout řešení k zadaným příkladům nepříznivé výchovné situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní charakteristiku psychomotorického vývoje dítěte v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné ověření
b Popsat vliv chůvy na podporu psychomotorického vývoj dítěte a jeho osamostatňování a socializaci v jednotlivých vývojových etapách Písemné ověření
c Na konkrétním příkladu popsat možný způsob podpory zdravého psychomotorického vývoje dítěte Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce a charakterizovat základní principy osobního vystupování, hygieny a psychohygieny se zaměřením na profesionalitu, diskrétnost, loajalitu a respektování práv dítěte a rodičů Ústní ověření
b Charakterizovat základní etické principy práce chůvy Ústní ověření
c Popsat způsoby vedení dítěte k morálním hodnotám Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů a pravidel při zakládání a provozování živnosti v oblasti služeb péče o děti (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů, daňové přiznání pro OSVČ) Písemné ověření
b Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva - zaměstnavatel/klient a znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti (odpovědnost za škodu na zdraví dítěte i na majetku klienta při výkonu práce, rizika práce v rodině bez smlouvy) Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů Písemné ověření
b Prokázat znalost provozních a administrativních podmínek jednotlivých typů služeb péče o děti Písemné ověření
c Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel a podmínek při stravování dětí. Uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč/uchazečka musí být bez logopedické vady.

 

Pro účely hodnoticího standardu je péči o dítě/děti v zařízení označována výchovná péče o dětský kolektiv v zařízeních, pro které je tato profesní kvalifikace odbornou způsobilostí podle zvláštních předpisů.

 

Pro ověření kompetence "Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč/uchazečka na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat:

  • název,
  • výchovný/é cíl/e,
  • věkovou kategorii dětí,
  • počet dětí,
  • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,
  • popis jednotlivých aktivit,
  • časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé..). Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči/uchazečce písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou. Písemnou přípravu pro ověření kompetence "Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí předloží uchazeč/uchazečka nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

 

Autorizovaná osoba si pro každé kritérium, kde je vyžadováno zadání konkrétní modelové situace/situací, připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat všechny věkové kategorie sledovaného období 0 až 7 let věku dítěte (resp. do zahájení povinné školní docházky) a různé formy péče a zařízení.

-individuální a skupinová (věkově homogenní a heterogenní skupina)

-péče v domácnosti dítěte / chůvy a péče v zařízení (různé formy, pro které je kvalifikace aktuální)

 

Konkrétní příklad modelové situace zadávaný autorizovanou osobou pro ověření odborné způsobilosti bude vždy obsahovat specifikaci věku dítěte/ dětí, jejich počet, formu péče, prostředí, případně další okolnosti podle charakteru daného kritéria.

 

Bližší pokyny k realizaci a zkoušce vybraných odborných kompetencí a kritérií hodnocení :

 

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Kritérium a) příklady možných prostředí péče (kuchyně, koupelna, dětská herna, zahrada rodinného domu, hřiště, park, ulice)

Kritérium b) příklady možných úrazů (popálení, tonutí, pád z výšky, otrava, dopravní úrazy)

 

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč/uchazečka bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nebude popisovat, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, tonutí, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč/uchazečka využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál.

 

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Kritérium a) budou zadány dvě konkrétní situace (ze souboru minimálně 10 různých modelových situací), kde uchazeč/uchazečka nejprve vyhodnotí závažnost zdravotního stavu

Kritérium b) poté zvolí a vysvětlí možné postupy péče o dítě

 

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Kritérium b) bude připraven soubor minimálně 10 příkladů k ověření kritéria

Kritérium c) s využitím resuscitačního modelu miminka předvede uchazeč/uchazečka manipulaci s kojencem při přebalování, převlékání, krmení, koupání, chování a zdůvodní postup

 

Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

Kritérium b) uchazeč/uchazečka doplní do jídelníčku sestaveného autorizovanou osobou (pro dítě dané věkové kategorie na tři dny) celkem 5 jídel, případně je vybírá ze 3 možností

 

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Autorizovaná osoba při hodnocení přihlíží rovněž k uplatňování zásad genderově citlivé výchovy.

Kritérium a) - uchazeč/uchazečka uvede specifika výchovy dítěte předškolního věku v dětském kolektivu v zařízení pro děti nebo v domácnosti rodiny dítěte. Představí připravený výchovný celek. Prakticky předvede komisí vybranou část připraveného výchovného celku s využitím přinesených vlastních pomůcek.

Kritérium b) bude ověřováno formou otevřených testových otázek

Kritérium c) vysvětlí význam hry a uvede 6 různých typů her pro vylosovanou věkovou kategorii. Prakticky předvede ukázku 1 řízené hry, bude se jednat o jinou věkovou kategorii než v kritériu a).

Kritérium e) bude připraven soubor minimálně 10 modelových situací. Uchazeč/uchazečka za využití daných pomůcek (přírodniny, předměty denní potřeby, výtvarné potřeby, kostky, maňásek/loutka, knížky a leporela) navrhne vhodnou aktivitu, způsob využití pomůcek podle vylosovaného zadání. (Příklad možných prostředí a situací: čekárna u lékaře, první seznámení s dítětem v rodině, nečekaný zástup za nemocnou chůvu v dětské skupině, delší cesta vlakem…)

 

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritérium d) bude připraven soubor minimálně 10 příkladů k ověření kritéria (možné příklady: práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem....). Uchazeč/uchazečka si z nich vylosuje tři příklady, ke kterým navrhne vhodná řešení dané situace.

 

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Kritérium b) jedná se o systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativu, archivaci dokladů o dětech v péči, podmínky pro stravování

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu u každého uchazeče/uchazečky. Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků stanovených v hodnoticím standardu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla: Pokud není pro kritérium uvedeno jinak, ověřuje se formou otevřených otázek, uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí, případně formou souhlasu/nesouhlasu s tvrzením.

  • Testy pro jednotlivé uchazeče/uchazečky musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.
  • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

b1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje minimálně 15 otázek.

b2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč/uchazečka má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň pět otázek.

b3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Domestica spol. s r. o.

Klub K2

Síť pro rodinu, z. s.

BIBO, spol. s r. o.