Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor indoor cyclingu
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Prokázat znalost struktury, tvaru a funkcí jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře Písemné ověření
c Prokázat znalost druhů svalové tkáně, fyziologie svalové činnosti a obecných typů svalových kontrakcí Písemné ověření
d Prokázat znalost nejdůležitějších svalů a svalových skupin z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech na kole a analýza pohybových stereotypů pro potřeby indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést správné držení těla na kole a uvést nejčastější odchylky od normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu držení těla a základních pohybových stereotypů jízdy na kole Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní výhody aerobního cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné ověření
b Uvést a charakterizovat základní techniky jízdy a jejich modifikace Písemné ověření
c Vytvořit plán cvičebního programu skupinové lekce indoor cyclingu s návrhem modifikace pro rozdílné cílové kategorie (začátečník, středně pokročilý, pokročilý) Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
d Uvést pojmosloví užívané v hudbě ve vztahu k pohybu a vysvětlit zásady správného používání rychlosti hudby Písemné ověření
e Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Ústní ověření
f Popsat jednotlivé fáze tréninkové jednotky a vysvětlit jejich význam Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení techniky jízdy „Rovina“ a „Kopec“

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést techniku „Rovina“ ve variantách: rovina v sedle, rovina ze sedla, kombinovaná rovina, sprint v rovině Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést techniku „Kopec“ ve variantách: kopec v sedle, kopec ze sedla, kombinovaný kopec, sprint v kopci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení skupinové lekce indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce indoor cyclingu pomocí jasné, přesné a dostatečné verbální i neverbální komunikace Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, v souladu s hudbou, zvolit správnou metodu učení a navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení a údržba kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést standartní nastavení kola pro klienta včetně variant pro začátečníka a pokročilého Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základní údržbu kola Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy a ženy po porodu“ v souvislosti s indoor cyclingem Ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „civilizační onemocnění“ v souvislosti s indoor cyclingem Ústní ověření
c Popsat specifika skupin „senioři a junioři“ v souvislosti s indoor cyclingem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových lekcích Písemné ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace se prokazuje lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-indoor-cycling#zdravotni-zpusobilost).

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Analýza držení těla v polohách a pohybech na kolech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby indoor cyclingu,

kritérium b)

 • uchazeč na jednom modelovém cvičícím prakticky ukáže správné držení těla, v případě odchylek od normy verbálně navede modelového cvičícího do správné pozice a dle potřeby ho také opraví

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu,

kritérium b)

 • charakteristika jednotlivých technik jízd obsahuje:

 • popis hlavních cílů

 • popis rozdílů mezi technikami

 • popis intenzity

 • popis rychlosti otáček

 • popis polohy rukou

 

kritérium c)

Autorizovaná osoba zašle nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky zadání pro zpracování plánu lekce (rozsah 1-2 normostrany A4) časově rozděleny dle jednotlivých úseků s podrobným popisem jednotlivých částí. Uchazeč takto zpracovaný plán zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Plán obsahu lekce uchazeč u zkoušky obhájí. Plán lekce musí obsahovat grafickou strukturu tréninkové lekce s popisem techniky, otáček, intenzity a času.

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce indoor cyclingu:

- uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Nastavení a údržba kola:

kritérium b)

Je třeba předvést následující kroky základní údržby kola:

 • Otření ploch rámu kola potřísněných potem a nápoji

 • Navlhčení a otření sedla a řídítek

 • Povolení všech utahovacích šroubů nastavení

 • Nastavení do základní polohy řídítek a sedla

 • Kontrola a upravení řemínků klipsen

 • Nastavení kola do pevné vodorovné polohy pomocí korekčních nožek

 

Ad kompetence Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické skupiny klientů:

 • popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat specifika jednotlivých skupin klientů (těhotné a ženy po porodu, nadváha a obezita a senioři a junioři) a uvést obecně nedoporučované nebo naopak pro ně vhodné cviky a pozice těla

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemnou část zkoušky:

1. soubor uzavřených otázek pro testové ověření znalostí uchazeče - týká se kompetence Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

2. soubor otevřených otázek pro písemné ověření znalostí uchazeče formou volné písemné odpovědi. Týká se kompetencí:

 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cycling

 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

 

Písemné ověření kompetencí je realizováno formou jednoho dokumentu, který zpracuje autorizovaná osoba a bude obsahovat jak testové uzavřené otázky, tak i otevřené otázky.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově 5 různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Doporučujeme v jednom dni vyzkoušet maximálně 5 uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Core Health and Fitness, Ltd.

Starfitness, s. r. o.

Česká komora fitness, z. s.