Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komplexní dispečerské řízení prodeje krmných směsí a poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit organizační schéma řízení prodeje krmných směsí a poradenství pro prodej krmných směsí do 20 tis. tun/rok Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit organizační schéma řízení prodeje krmných směsí a poradenství pro prodej krmných směsí 20–40 tis. tun/rok Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit organizační schéma řízení prodeje krmných směsí a poradenství pro prodej krmných směsí 40–100 tis. tun/rok Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sestavování operativních plánů prodeje krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat osnovy modelového operativního plánu prodeje krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat osnovy modelového operativního plánu prodeje premixů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Poradenství v oboru krmivářství zaměřené na zavádění nových trendů, postupů a řešení nabídky u zákazníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady nových trendů výživy zvířat Ústní ověření
b Uvést příklady možného postupu poradenství u zákazníka Ústní ověření
c Navrhnout možná řešení výživy zvířat s ohledem na požadavky zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy sestavování receptur krmných směsí pro vybraný druh zvířete určeného k produkci potravin a předvést sestavení vybrané receptury Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Operativní řešení problémů poradenství a prodeje krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup při řešení reklamací Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup řešení problémů v distribuci výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob komunikace s reklamujícím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozhodující právní předpisy ČR a EU v oboru krmivářství, orientovat se v katalogu a rejstříku krmných surovin EU a v registru doplňkových látek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v oboru krmivářství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro kompetenci „Poradenství v oboru krmivářství zaměřené na zavádění nových trendů, postupů a řešení nabídky u zákazníků“ si zkoušející připraví modelové situace, kde budou zadány základní údaje:

 • parametry zemědělského podniku
 • druh a kategorie hospodářských zvířat
 • zdravotní stav hospodářských zvířat
 • technologie chovu hospodářských zvířat
 • technologie krmení a napájení hospodářských zvířat

 

Ke kompetenci „Operativní řešení problémů poradenství a prodeje krmných směsí“ si autorizovaná osoba připraví modelovou situaci, na které ověří kritéria a) a c).

 

Pro ověřování kompetence "Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství" bude při zkoušce použit počítač s přístupem na internet pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru krmivářství.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň tyto požadavky:

 

 • Vysokoškolské magisterské vzdělání zemědělského nebo veterinárního směru a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo poradenství a prodeji krmných směsí nebo premixů odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost
 • PC s přístupem na internet
 • software pro zpracování receptur krmných směsí
 • katalog a rejstřík krmných surovin EU
 • registr doplňkových látek

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu