Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Mlynář
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup míchání a skladování mlýnských výrobků na konkrétní lince Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup dávkování a míchání zlepšovacích přípravků do mlýnských výrobků na konkrétní lince Praktické předvedení a ústní ověření
c Obecně vysvětlit hygienická nebezpečí, která představují proces dávkování a míchání zlepšovacích prostředků Ústní ověření
d Vysvětlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků na předložených vzorcích a obrazových podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní požadavky na chemickou a mikrobiologickou kvalitu mlýnských výrobků Ústní ověření
f Předvést obsluhu konkrétní výrobní linky na PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat určený provozní vzorek výrobku z výrobního zařízení – v provozním souboru skladování, balení a expedice Praktické předvedení
b Smyslově posoudit vzorek (vzhled, barva, pach, chuť) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jednoduchou analýzu určeného výrobku na NIR analyzátoru Praktické předvedení
b Vyhodnotit výsledek zkoušky a provést záznam do předloženého formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat uživatelské vlastnosti mouky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení ve skladech mlýnských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výměnu obalového materiálu na balicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést určenou drobnou opravu mechanického dopravníku Praktické předvedení
c Vysvětlit funkci a konstrukci určeného stroje nebo zařízení (např.: mechanické dopravníky, pneumatická doprava, ventilátory, filtry, pytlovací a balící stroje, manipulační technika) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a označování mlýnských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit požadavky na značení potravin, vysvětlit obecné požadavky na obalové materiály a na materiály v přímém styku s potravinami, požadavky na skladování a ochranu obalů Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin na kritických a kontrolních bodech ve skladech mlýnských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obecně vysvětlit kritické kontrolní body při skladování, balení a expedování mlýnských výrobků, způsob jejich monitorování a ovládání Ústní ověření
b Vysvětlit systém čištění a kontroly čistoty speciálních přepravníků na volně ložené mlýnské výrobky Ústní ověření
c Vysvětlit parametry a podmínky skladování mlýnských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy sanitace v mlýnském provozu, provést čištění strojního a technologického vybavení určeného stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Předvést postup mytí a dezinfekce rukou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v mlýnském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifická bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě a skladování mlýnských výrobků na určeném stroji Ústní a praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102167&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo účastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě výrobku (např. pšeničné nebo žitné mouky, směsi mouk a podobně).

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce ve mlýnech a dodržování technologického postupu, aby byla zajištěna odpovídající vysoká kvalita finálního mlýnského výrobku.

Kompetence „Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení ve skladech mlýnských výrobků, Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu a Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin“ jsou ověřovány na stroji nebo zařízení, které si uchazeč vylosuje.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů.

Při hodnocení hotového výrobku bude provedeno jeho senzorické hodnocení, kontrola jakosti výrobku, při níž budou prokázány charakteristické vlastnosti typické pro daný typ výrobku.

Předmětem hodnocení je také manuální zručnost uchazeče.

Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola potravinářská a služeb Pardubice

Svaz průmyslových mlýnů

Europasta SE

UNIMILS, a. s.