Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Mlynář
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha příjmových, čistících a expedičních linek sil nebo linek na posklizňové čištění zrnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup příjmu, expedice a čištění zrnin na konkrétním sile nebo posklizňové lince Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti zrnin (obsah fyzikálních příměsí a nečistot, vlhkost, přítomnost škůdců a plísní; vysvětlení na předložených vzorcích a obrazových podkladech) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní požadavky na chemickou a mikrobiologickou kvalitu zrnin Ústní ověření
d Předvést obsluhu konkrétní výrobní linky na PC nebo ovládacím panelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sušárny a zařízení aktivního větrání skladovaných produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup sušení zrnin a obsluhu sušárny na konkrétní lince Praktické předvedení a ústní ověření
b Obecně vysvětlit principy aktivního větrání skladovaných zrnin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odběr vzorků přijímaných a expedovaných zrnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek přijímaného produktu Praktické předvedení
b Odebrat vzorek z mezioperační kontroly Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti zrnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jednoduchou analýzu zrna na NIR analyzátoru nebo na vlhkoměru Praktické předvedení
b Smyslově posoudit vzorek (vzhled, barva, pach, přítomnost škůdců) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit výsledek zkoušky a provést záznam do předloženého formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení sil a posklizňových linek v silech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výměnu síta na čističce Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést určenou drobnou opravu čističky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a částečně předvést postup výměny a napínání kurty korečkového elevátoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit funkci a konstrukci určeného stroje nebo zařízení (např.: mechanické dopravníky, pneumatická doprava, ventilátory, filtry, sušárna, stroje na čištění zrna) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin nebo krmiv na kritických a kontrolních bodech v silech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obecně vysvětlit kritické kontrolní body v provozech sil a skladů, způsob jejich monitorování a ovládání Ústní ověření
b Vysvětlit systém řízení vlhkosti produktů v silech a skladech, včetně procesu sušení zrnin a nebezpečí kontaminace zrna při sušení Ústní ověření
c Vysvětlit parametry a podmínky skladování rostlinných produktů v silech a skladech, měření a monitorování teplot Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech sil a skladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy sanitace v provozech sila a skladů, provést čištění strojního a technologického vybavení určeného stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit nebezpečí pro zrniny, které vzniká při používání pesticidů (při výskytu živých škůdců nebo při konzervaci proti vlivům vlhkosti) Ústní ověření
c Používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
d Předvést postup mytí a dezinfekce rukou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv v provozech obilních sil a skladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifická bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při skladování a posklizňovém ošetření obilovin, luskovin a olejnin na určeném stroji Ústní a praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102167&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo účastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz). Tato podmínka platí pouze pro provozovny, kde se současně vyrábí potravinářský výrobek. V zemědělských posklizňových linkách tato podmínka neplatí, ve velkokapacitních obilních silech rovněž neplatí, ale pouze pod podmínkou, že v rámci interního předpisu správné výrobní a hygienické praxe není zdravotní průkaz vyžadován.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce v silech a skladech a dodržování technologického postupu, aby byla zajištěna odpovídající vysoká kvalita skladovaných produktů.

Kompetence „Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení sil, Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech sil a skladů a Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv“ jsou ověřovány na stroji nebo zařízení, které si uchazeč vylosuje.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při hodnocení skladovaného produktu bude provedeno jeho senzorické hodnocení, kontrola jakosti, při níž budou prokázány charakteristické vlastnosti typické pro daný typ produktu.

Předmětem hodnocení je také manuální zručnost uchazeče.

Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola potravinářská a služeb Pardubice

Svaz průmyslových mlýnů

Europasta SE

UNIMILS, a. s.