Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Strojník bazénu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy, které upravují hygienické požadavky na bazény, koupaliště, sauny Ústní ověření
b Uvést, co obsahují písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zákona o ochraně veřejného zdraví Ústní ověření
c Porovnat výsledky rozboru bazénových vod provedených akreditovanou laboratoří s tabulkovými hodnotami podle aktuálně platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, co udávají tzv. T věty a H věty podle platné legislativy (GHS); Které R (H) věty jsou u chemických látek a přípravků určených pro úpravu bazénové vody používány nejčastěji? Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek bazénové vody, naměřit hodnoty pH, volného a vázaného chloru a oxidačně redukčního potenciálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit požadované hodnoty kvality vody nebo jejich rozmezí (pH, volný chlor, vázaný chlor, oxidačně redukční potenciál, zákal, celkový organický uhlík - TOC) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný druh bazénové chemie k úpravě pH v bazénové vodě Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě odečtu hodnoty volného chlóru na měřící a regulační jednotce provést úpravu dávkování chlóru v bazénové vodě Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést postup likvidace a odstranění vodních řas z bazénové vany a postup prevence proti tvorbě a růstu vodních řas Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s bazénovou chemií, chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Ústní ověření
b Vysvětlit zásady správného skladování bazénové chemie a chemických látek Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy ochranných pomůcek, které je nutné používat při manipulaci s bazénovou chemií a chemickými látkami Ústní ověření
d Zvolit, připravit a obléct si pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat kritéria pro provoz chlorového hospodářství Písemné ověření
f Předvést výměnu tlakové lahve s plynným chlorem Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést osazení chlorové lahve bezpečnostním kloboučkem s odsávacím ventilem při simulovaném úniku chloru netěsným ventilem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní schéma úpravny bazénové vody Písemné ověření
b Uvést jednotlivé komponenty úpravny bazénové vody Ústní ověření
c Provést kalibraci sondy pH Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kalibraci ORP sondy Praktické předvedení
e Provést kalibraci CL sondy Praktické předvedení
f Vysvětlit postup čištění a desinfekce akumulační jímky Ústní ověření
g Předvést a popsat postup čištění vlasových filtrů čerpadel Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit zásady a postup při zajištění úklidu prostor úpravny bazénové vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení - čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části čerpadla Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit výměnu ucpávky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést výměnu oběžného kola čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit vyčištění filtračního koše a provést odvzdušnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip funkce filtru Ústní ověření
b Vysvětlit postup při praní pískových filtrů Ústní ověření
c Předvést manipulaci s šesticestným ventilem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci UV lampy včetně rozdělení podle účinnosti Ústní ověření
b Zkontrolovat funkci UV lampy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat princip ozonizace (rozdíl mezi tvrdou a měkkou ozonizací) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha bazénového vysavače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé komponenty vysavače na modelu Ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce Ústní ověření
c Vysvětlit postup čištění (podle typu a hloubky bazénu) Ústní ověření
d Předvést čištění bazénové vany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-bazenu#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se koná ve zkušební místnosti. Část praktické zkoušky je prováděna s funkčními přístroji přímo ve funkční strojovně úpravny bazénové vody.

Při hodnocení bude zejména posuzováno:

• Kvalita předvedení, bezpečnost provedené práce a znalost vazby jednotlivých technologických postupů

• Časové dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody.
  3. Vyšší odborné vzdělání technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody.
  4. Vysokoškolské vzdělání technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Funkční úpravna vody, která musí umožňovat praktické předvedení veškerých technologických postupů obsažených v kvalifikačním a hodnotícím standardu, tzn. se zdrojem elektrické energie 230V, a následujícím vybavením: filtrační zařízení, zařízení k dezinfekci vody, šesticestný ventil, oběhové a dávkovací čerpadlo, tlaková láhev pro plynný chlor, ventil tlakové láhve, sonda pH, kalibrační roztok, fotometr pro měření pH, volného a vázaného chloru, pH metr, mV metr pro měření ORP a vodní vysavač dna a stěn bazénu.

 

Na pracovišti musí být k dispozici:

- chemický prostředek pH+ a pH-

- dokumentace pro hodnocenou činnost – harmonogramy, bezpečnostní listy, technologický postup a výsledky rozboru bazénových vod provedených akreditovanou laboratoří a příslušné tabulky k porovnání

- náhradní oběžné kolo čerpadla a sada příslušného nářadí

- osobní ochranné pracovní pomůcky podle předpisů BOZP

- zkušební místnost

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)

Služby města Jihlava

Zbyněk Kovářů (OSVČ)