Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Strojník bazénu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy, které upravují hygienické požadavky na bazény, koupaliště, sauny Ústní ověření
b Uvést, co obsahují písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zákona o ochraně veřejného zdraví Ústní ověření
c Porovnat výsledky rozboru bazénových vod provedených akreditovanou laboratoří s tabulkovými hodnotami podle aktuálně platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, co udávají tzv. T věty a H věty podle platné legislativy (GHS); Které R (H) věty jsou u chemických látek a přípravků určených pro úpravu bazénové vody používány nejčastěji? Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek bazénové vody, naměřit hodnoty pH, volného a vázaného chloru a oxidačně redukčního potenciálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit požadované hodnoty kvality vody nebo jejich rozmezí (pH, volný chlor, vázaný chlor, oxidačně redukční potenciál, zákal, celkový organický uhlík - TOC) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný druh bazénové chemie k úpravě pH v bazénové vodě Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě odečtu hodnoty volného chlóru na měřící a regulační jednotce provést úpravu dávkování chlóru v bazénové vodě Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést postup likvidace a odstranění vodních řas z bazénové vany a postup prevence proti tvorbě a růstu vodních řas Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s bazénovou chemií, chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Ústní ověření
b Vysvětlit zásady správného skladování bazénové chemie a chemických látek Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy ochranných pomůcek, které je nutné používat při manipulaci s bazénovou chemií a chemickými látkami Ústní ověření
d Zvolit, připravit a obléct si pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat kritéria pro provoz chlorového hospodářství Písemné ověření
f Předvést výměnu tlakové lahve s plynným chlorem Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést osazení chlorové lahve bezpečnostním kloboučkem s odsávacím ventilem při simulovaném úniku chloru netěsným ventilem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní schéma úpravny bazénové vody Písemné ověření
b Uvést jednotlivé komponenty úpravny bazénové vody Ústní ověření
c Provést kalibraci sondy pH Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kalibraci ORP sondy Praktické předvedení
e Provést kalibraci CL sondy Praktické předvedení
f Vysvětlit postup čištění a desinfekce akumulační jímky Ústní ověření
g Předvést a popsat postup čištění vlasových filtrů čerpadel Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit zásady a postup při zajištění úklidu prostor úpravny bazénové vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení - čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části čerpadla Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit výměnu ucpávky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést výměnu oběžného kola čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit vyčištění filtračního koše a provést odvzdušnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip funkce filtru Ústní ověření
b Vysvětlit postup při praní pískových filtrů Ústní ověření
c Předvést manipulaci s šesticestným ventilem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci UV lampy včetně rozdělení podle účinnosti Ústní ověření
b Zkontrolovat funkci UV lampy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat princip ozonizace (rozdíl mezi tvrdou a měkkou ozonizací) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha bazénového vysavače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé komponenty vysavače na modelu Ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce Ústní ověření
c Vysvětlit postup čištění (podle typu a hloubky bazénu) Ústní ověření
d Předvést čištění bazénové vany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-bazenu#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se koná ve zkušební místnosti. Část praktické zkoušky je prováděna s funkčními přístroji přímo ve funkční strojovně úpravny bazénové vody.

Při hodnocení bude zejména posuzováno:

• Kvalita předvedení, bezpečnost provedené práce a znalost vazby jednotlivých technologických postupů

• Časové dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)

Služby města Jihlava

Zbyněk Kovářů (OSVČ)