Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) Ústní ověření
b Vysvětlit principy a navrhnout postup řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat rozdělení a rozlišit označení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a rozlišit vodiče a svorky podle jejich značení (poznávací barvy na vodičích, jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozlišit a popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při práci na zařízeních vnější ochrany proti atmosférickému přepětí, ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlit pojmy práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při montáži vnější ochrany proti atmosférickému přepětí (hromosvodů), zásady bezpečné práce ve výškách, odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., §4 až §6 Ústní ověření
c Dodržet zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem a bezpečnosti
při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání technické dokumentace a norem při práci na vnější ochraně proti blesku a přepětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na výkresech systému hromosvodové ochrany schematické značky Praktické předvedení
b Zvolit vhodné konstrukční prvky hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nezbytné přístroje, nástroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a zapojení vnější ochrany proti blesku, včetně uvedení do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž hromosvodu podle zadané technické dokumentace nebo ústních dispozic Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor) Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat hromosvodovou ochranu (jímací vedení, svody) a změřit zemní odpor Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést záznam o provedené práci a výsledku měření Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Ústní ověření
b Demonstrovat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-kabelovych-technol). Pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je navíc ještě vyžadována zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost (min. §5) podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pro účely zkoušky tento požadavek neplatí.

Autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle §14 vyhlášky 50/1978 Sb. na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Zkouška může být prováděna na cvičném nebo realném zařízení.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou