Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Koksař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při zpracování koksárenského plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování koksárenského plynu Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při zpracování koksárenského plynu Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Vysvětlit technologické postupy procesů čištění koksárenského plynu Ústní ověření
d Charakterizovat vlastnosti koksárenského plynu a dalších nebezpečných látek vyskytujících se v chemické části koksovny Ústní ověření
e Charakterizovat koksochemické produkty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v koksárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, předvést a popsat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a důvody jejich použití na chemické části koksovny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat základní pravidla pro práci v karcinogenním prostředí a další bezpečnostní rizika koksochemického provozu Ústní ověření
c Vyjmenovat základní pravidla pro práci s chemickými látkami a směsmi, jejich skladování, použití, nakládání s odpady včetně znalosti jejich bezpečnostních listů a pravidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek v chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prováděné analýzy při zpracování koksového plynu Ústní ověření
b Prakticky provést odběry vzorků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava výstupů z chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zpracování odpadních vod Ústní ověření
b Provést expedici včetně nakládky surového koksárenského benzolu, surového černouhelného dehtu a dalších koksochemických produktů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit kvalitativní ukazatele vyčištěného koksárenské plynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení v chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných v koksochemickém provozu, vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
b Obsluhovat zařízení pro chlazení surového koksárenského plynu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat zařízení pro odsávání surového koksárenského plynu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat zařízení pro odsíření a odčpavkování koksárenského plynu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Obsluhovat zařízení benzolové stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Obsluhovat zařízení pro zpracování odpadních vod Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-chemicke-c#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

TŽ, a. s.

OKK, a. s