Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí stavební výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst strojní výkresy Ústní ověření nad strojním výkresem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a vysvětlit pracovní postup s použitím zámečnických nástrojů odpovídajících zadané práci a odůvodnit postup i výběr Ústní ověření
b Provést montáž jednoduchého zámečnického výrobku včetně komentáře postupu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání technických materiálů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, soustružením aj.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody použití jednotlivých technologií, výhody a nevýhody s ohledem na použité materiály Ústní ověření
b Prakticky předvést použití kombinace některých uvedených technologií na konkrétním výrobku Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ukázku ohýbání nebo zkružování podle předepsaného tvaru Praktické předvedení
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů (popř. z plastů aj. nekovových materiálů) řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním, ohýbáním aj.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ukázku zhotovení jednoduchého zámečnického výrobku při použití kombinace uvedených technologií včetně řezání závitů Praktické předvedení
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby použití metody slícování a následného vyrovnání Ústní ověření
b Provést ukázku slícování a následného vyrovnání u jednoduchého výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologii rovnání v závislosti na použitém materiálu Ústní ověření
b Popsat seřízení rovnacího stroje Ústní ověření
c Prakticky předvést rovnání materiálu na rovnacím zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup sestavení zadané stavební konstrukce Ústní ověření
b Zhotovit a smontovat zadaný typ výrobku, jehož výroba zahrnuje zvládnutí těchto postupů: řezání, ohýbání, ruční opracování, svařování, montáž rozebiratelnými nebo nerozebiratelnými spoji Praktické předvedení
c Zabudovat nebo namontovat výrobek do stavebního celku Praktické předvedení
d Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, usazování a seřizovaní šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup montáže, usazení a seřízení šachetních dveří výtahu nebo jiných posuvných ocelových dveří Ústní ověření
b Namontovat, usadit a seřídit dveře výtahové šachty nebo jiné posuvné kovové dveře Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování oken a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a technologii montáže jednotlivých typů oken a dveří Ústní ověření
b Namontovat a osadit okno nebo dveře zvoleného typu Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a důvody údržby nářadí a pomůcek Ústní ověření
b Prakticky předvést údržbu stroje na dělení materiálu Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1 https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OHL ŽS, a. s. ve spolupráci s OSVČ