Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební klempíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro klempířské výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména prováděcí dokumentaci pro stavební klempířské výrobky a jejich části Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit výkresovou dokumentaci stavebních klempířských konstrukcí Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Číst prováděcí výkresy stavebních klempířských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém značení Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Používat dílenské tabulky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Pracovat s technickou dokumentací pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP, PO a hygieny práce Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit technologický postup zhotovení a montáže podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky včetně osobních ochranných prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět související pomocné výpočty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Rozměřit plechový dílec podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy klempířských prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět výpočty spotřeby materiálu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a pomůcky podle požadovaného technologického postupu Praktické předvedení
b Připravit plechové časti k montáži podle typu spojení do celků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést spojení a dokončovací práce Praktické předvedení
d Provést kontrolu výrobku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup, vhodné stroje, nářadí a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit požadovaný výrobek podle dokumentace při dodržení technologického postupu Praktické předvedení
c Zkontrolovat a dokončit výrobky podle připravených šablon Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby montáže výrobků do stavebních konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou oplechování komínů a prostupy střešními konstrukcemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup, vhodné stroje, nářadí a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit požadovaný výrobek podle dokumentace Praktické předvedení
c Popsat způsob montáže výrobku do stavebních konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy střech a plechových krytin Ústní ověření nad technickým výkresem
b Zhotovit podklad pod plechovou krytinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Montovat plechovou krytinu střechy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat a dodržovat pravidla BOZP při práci ve výškách a používat osobní ochranné pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž stavebních klempířských výrobků z plastů, jako jsou střešní žlaby, odpadní trouby a parapetní kryty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup, vhodné stroje, nářadí a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby montáže výrobků do stavebních konstrukcí Ústní ověření
c Popsat a dodržovat pravidla BOZP při práci ve výškách a používat osobní ochranné pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní zpracování klempířských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a seřídit stroj k provedení požadované technologické operace a zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upnout či namontovat potřebné příslušenství Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zpracovat výrobek podle zadání s využitím strojního zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro klempířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit klempířské stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Uložit, ošetřovat, ostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o absolvování kurzu pájení naměkko.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

U kompetence Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech je třeba při hodnocení uchazeče postupovat v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí a také podle pravidel cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

ISA Consult Karviná