Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník neželezných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v postupech a prostředcích k zajištění bezpečnosti práce a protipožární ochrany v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a ukázat osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci hutníka neželezných kovů Praktické předvedení
b Popsat integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Popsat a simulovat poskytnutí první pomoci v prostorech zpracování hutní výroby Praktické předvedení
d Vysvětlit bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti při zpracování hutní výroby neželezných kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vstupních hutnických materiálech a jejich vlastnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a provést rozdělení vstupních materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat fyzikální a chemické vlastnosti vstupních materiálů a ukázat možnosti jejich vzájemného působení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění vstupních materiálů a způsob jejich zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídění vstupních materiálů, vyjmenovat podmínky jejich skladování vzhledem k možnosti jejich vzájemných reakcí Ústní ověření
b Popsat a předvést způsoby zpracování (drcení, mechanické úpravy vsázky, hutní forma) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha tavících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy tavicích zařízení v hutích neželezných kovů Ústní ověření
b Vysvětlit obsluhu šachetní pece, krátké bubnové pece (KBP), plazmové pece, anglické pece, kelímkové pece Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha manipulačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat standardní manipulační zařízení Ústní ověření
b Popsat a ukázat použití manipulačního zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha analyzátorů pro stanovení chemických rozborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést odběr vzorků Praktické předvedení
b Předvést roztřídění a úpravu vzorků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a řízení metalurgických procesů tavení neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro zakládání vsázky do tavicí pece Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Obsluhovat tavící pece, kontrolovat kvalitu taveniny a strusky, posuzovat stav zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést potřebné úpravy v závislosti na vyhodnocení konkrétní situace při tavení neželezných kovů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Připravit taveninu pro odlévání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Spolupracovat při údržbě a opravách technického a technologického zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Popsat vedení evidence realizovaných taveb včetně evidence o stavu zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Popsat a ukázat způsob úpravy a zpracování strusky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i Vysvětlit zásady správné separace strusky od kovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení procesů lití neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a řídit proces lití neželezných kovů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh, připravovat a provádět odběr vzorků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek neželezných kovů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné u tavících pecí Ústní ověření
b Provést odběr zkoušek (vzorků) Praktické předvedení
c Vysvětlit tepelné zpracování hutních polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-v-recyklaci-nezele#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě hutníka drahých kovů je předpokladem trestní bezúhonnost, je třeba ji doložit výpisem z rejstříku trestů.

 

Praktická zkouška bude realizována v simulovaném prostředí.

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí.

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Aluhut, a. s.

SPŠ a VOŠ Příbram