Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Betonář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy tvaru železobetonových konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést předpisy a normy pro betonové konstrukce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci výztuže Praktické předvedení a ústní ověření
b Uložit připravenou výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup betonáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup betonáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby výroby a dopravy betonové směsi Ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při betonáži Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vysvětlit rozdíly v provádění a ošetřování betonových prvků a konstrukcí na stavbě a ve výrobně prefabrikátů Ústní ověření
f Popsat vady vzniklé nedodržením technologických postupů betonáže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup montáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit úložnou spáru pro vytvoření styku prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uložit prvek a upravit styk Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení betonové vozovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup betonáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Uložit a zhutnit betonovou směs Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Upravit povrch zhotovované vozovky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění potěrů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit povrch před zhotovením potěru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit potěr Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy poškozených betonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět sanační omítky, potěry a nátěry podle určené technologie Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat užívané technologie sanace betonových konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit povrch zesilované konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytvořit zesilující, krycí a případně pohledové vrstvy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování konstrukcí z vláknobetonu a drátkobetonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z dokumentace navržené řešení a stanovit postup betonáže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Uložit a zhutnit směs s rozptýlenou výztuží podle zadání Praktické předvedení
c Upravit povrch betonu předepsaným způsobem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro betonářské práce Ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/betonar-ee11#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

 

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při hodnocení bude sledováno:

- Dodržení požadavků projektu.

- Schopnost pracovat se strojním zařízením.

- Dodržování BOZP.

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby nebo stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování v oblasti realizace pozemních staveb.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek (učebna, výrobna prefabrikátů, prostředí reálné stavby) vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu betonových směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Výrobna prefabrikátů

 

vybavení:

- míchačka na výrobu betonu

- čerpadlo na dopravu betonové směsi

- koš na beton

- zvedací zařízení

- stroj na stříkaný beton

- deska hladicí pro úpravu betonové plochy za současného zhutnění povrchové vrstvy

- lať vibrační plovoucí

- lišta vibrační

- vibrátor mechanický ponorný

- vibrátor pneumatický

- vibrační stůl

- bednicí prvky

- projektová dokumentace pro hodnocenou činnost

 

Pracoviště na stavbě

vybavení:

 

- míchačka na výrobu betonu

- čerpadlo na dopravu betonové směsi

- koš na beton

- zvedací zařízení

- stroj na stříkaný beton

- deska hladicí pro úpravu betonové plochy za současného zhutnění povrchové vrstvy

- lišta vibrační

- vibrátor mechanický ponorný

- připravené bednění

- připravená výztuž

- projektová dokumentace a stavební výkresy související s hodnocenými činnostmi (výkresová dokumentace výztuže, technická zpráva, technická dokumentace)

- zednické a betonářské nářadí – hladítka, spárovací lžíce, zednická lžíce, olovnice, pásmo

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

ISA Consult Karviná