Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku novinové složky podle zadání: novinový formát nejméně 470 x 305 mm, barevnost 4/4 (procesní novinový čtyřbarvotisk), rozsah 8 stran, tisk rub a líc, formát šíře kotouče nejméně 1220 mm, novinový papír gramáže 42 g/m², tisk na čtyřbarvovém ofsetovém novinovém kotoučovém stroji (coldset), tisková jednotka guma/guma Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit druh tiskových barev pro tisk procesního novinového čtyřbarvotisku na novinovém (coldsetovém – stroj bez sušení po tisku) kotoučovém stroji podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat výrobní podklady a barevné nátisky titulu a důležitých vnitřních stran pro tisk procesního čtyřbarvotisku novinové složky pro tisk novinové složky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu a rozsahu novinové složky pro přípravu řezání, skládání a dokončovací zpracování v souladu se schématem vyřazení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít tiskové desky podle zadání a provést vizuální kontrolu jejich bezchybného zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat tiskové barvy v jednotlivých tiskových jednotkách pro tisk procesního čtyřbarvotisku v coldsetu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení novinových ofsetových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk při průchodu tiskovými jednotkami a funkčními celky stroje s ohledem na řezání a skládání novinové složky a bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit řezací a skládací mechanizmy podélných řezů a lomů na skládacím trojhranu, příčných lomů, řezů, popřípadě šití hotové časopisecké složky drátem ve hřbetě ve skládacím agregátu; Provést seřízení skládacího agregátu pro jedno nebo dvojnásobnou produkci podle zadání Praktické předvedení
d Založit tiskové desky v žádaném pořadí a podle schématu vyřazení stránek novinové složky na formové válce jednotlivých tiskových jednotek pro lícní i rubový tisk; Provést vyřazení stran pro jedno nebo dvojnásobné produkce; Provést nastavení soutisku barev a stránkového rejstříku oboustranného tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Seřídit na řídicím pultu zónové i celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic pro tisk procesního novinového čtyřbarvotisku u novinové složky s využitím barevných nátisků a vizuální kontroly podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Překontrolovat v pomalém běhu stroje správnou funkci všech funkčních celků kvůli bezchybné tiskové produkci a dokončovacímu zpracování novinové složky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků při tisku procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně novinové složky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat průběžně správné zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku novinové složky na lícní a rubové straně, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat průběžně správné provedení lomů a řezů, popřípadě šití drátem na vytištěných složkách a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Odložit z vytištěného nákladu postupně 10 bezchybně vytištěných novinových složek pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces a činnost jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných novinových složek podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a údržbové práce důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyjmutí tiskových desek, čištění a mytí tiskových jednotek v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-novinovych-ofse#zdravotni-zpusobilost) a prokazuje se lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány z jednotlivých úseků pracoviště zaměřeného na tiskovou výrobu veškeré materiály k tisku dle zadání (výrobní podklady, potiskovaný materiál, tiskové formy, tiskové barvy) na základě popisu na výrobním sáčku. Vytištěné novinové složky předá uchazeč po podpisu výrobního sáčku zpět autorizované osobě, resp. autorizovanému zástupci autorizované osoby k dalšímu zpracování.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Svoboda Press

Sprint servis