Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Grafik pro média
Platnost standardu: Od 29.4.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup předtiskové přípravy a zhotovení webové prezentace prospektu formátu A4 210 x 297 mm, dvousloupcová sazba, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, natíraný papír 135 g.m-² podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu odrazových a diapozitivních originálů pro reprodukci v předtiskové přípravě prospektu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Ústní ověření
d Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného prospektu pro tisk podle zadání Praktické předvedení
e Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení obalu ‒ krabice potravinářského produktu pro tisk a dokončovací zpracování v příslušných grafických programech podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b), c). Z kritérií d), e), je třeba splnit jen jedno kritérium.
3

Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu grafických prvků (loga) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s kvalitativními požadavky na ostrý tisk Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v grafickém programu bitmapové grafiky v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
c Provést přípravu grafických prvků (loga, linky, ornamenty…) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném grafickém programu sazební obrazec (layout) pro zlom prospektu a umístění textových, obrazových a grafických prvků podle zadání a podle typografických pravidel pro tvorbu stran akcidenčních tiskovin, vyřazení prospektu v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování prospektu Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu prospektu obrazové a grafické prvky s vhodným přesahem pro ořez dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést v příslušném grafickém programu umístění textových, obrazových a grafických prvků podle předpisu grafického manuálu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Umístit text do připraveného sazebního obrazce dvousloupcové sazby podle zadání a typografických pravidel sazby Praktické předvedení
e Zvolit a umístit příslušný typ písma v textové části prospektu včetně titulků a vyznačovacích řezů podle typografických pravidel sazby podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk) s využitím moderní výpočetní techniky ve vztahu k návrhu tiskoviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout zadavateli tiskové zakázky ‒ prospektu zhotovení tiskových podkladů pro ofsetový tisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Navrhnout zadavateli tiskové zakázky ‒ prospektu zhotovení tiskových podkladů pro digitální tisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout zadavateli tiskové zakázky obalu ‒ krabice řešení obalu ‒ krabice a zhotovení tiskových podkladů pro flexotisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit kritéria a) a b) nebo samostatně kritérium c).
3

Obsluha počítačů a počítačových programů pro tvorbu webdesignu a multimediálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného prospektu pro webovou a multimediální prezentaci v příslušných grafických programech podle zadání na základě požadavků zadavatele Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zvolit postupy grafické práce v příslušném počítačovém programu pro realizaci webdesignu a multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést zlom textových, obrazových a grafických podkladů do připraveného zrcadla webové strany a multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Projednávání grafického řešení reklam se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odůvodnit řešení grafického návrhu tiskoviny ‒ prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Navrhnout zadavateli zakázky průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zapracovat připomínky zadavatele do grafického návrhu prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prezentaci ideového záměru grafického řešení reklamního sdělení několika tiskovin nebo dalších mediálních prostředků podle předpisu grafického manuálu prostřednictvím tištěného náhledu (Hardproof) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést prezentaci ideového záměru grafického řešení reklamního sdělení několika tiskovin a dalších mediálních prostředků podle předpisu grafického manuálu prostřednictvím náhledu na monitoru (SoftProof) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést prezentaci ideového záměru k vytvoření grafického manuálu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést změny v grafickém řešení reklamního sdělení tiskovin a dalších mediálních prostředků v průběhu komunikace se zadavatelem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Vždy je třeba splnit kritéria c) a d). Z kritérií a) a b), je třeba splnit jedno kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=56&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Uchazeč má možnost volby výběru kritérií d) a e) podle svého zaměření při ověřování kompetence Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky, možnost volby výběru kritérií a), b) nebo samostatně c) při ověřování kompetence Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk, digitální tisk) s využitím moderní výpočetní techniky ve vztahu k návrhu tiskoviny a možnost volby výběru kritérií a) a b) při ověřování kompetence Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Ing. Roman Vichteraj