Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce a provozu a ochrany zdraví při práci při obsluze pásového vozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti Písemné a ústní ověření
b Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce na pracovišti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti pásových vozů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných pásových vozů Praktické ověření
b Číst strojírenské výkresy, zejména výkresy a schémata pásových vozů, obsažené v návodech k jejich obsluze nebo v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich především podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti pásových vozů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci kolesového nakladače a jeho využití. Určit základní části pásového vozu Písemné a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení seřizování či údržbě pásových vozů Praktické ověření
c Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané pásovým vozem ve vybrané technologické operaci Praktické ověření
d Zvolit samostatně nástroje, nářadí či pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla potřebná k nastavení a seřízení pásového vozu k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě a drobným opravám Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha pásového vozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu pásového vozu při technologickém procesu povrchové těžby Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat nedovolené činnosti při obsluze pásového vozu Ústní ověření
c Popsat činnost při zahájení provozu pásového vozu Písemné a ústní ověření
d Popsat činnost při provozu pásového vozu Písemné a ústní ověření
e Popsat činnost při odstavení pásového vozu z provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti pásových vozů, o signalizaci závad činnosti pásových vozů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informace o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti pásového vozu Praktické ověření
b Vyjádřit údaje, odečtené z měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti pásového vozu ve správných veličinách a jednotkách Praktické ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci pásového vozu technologickým předpisem a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách pásových vozů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu pásového vozu, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů, podmínek, vykonávaného pásovým vozem Praktické ověření
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách pásového vozu Praktické ověření
d Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o předání a zajištění pracoviště Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování, seřizování a běžná údržba pásového vozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup ošetření pásového vozu Písemné a ústní ověření
b Popsat postup údržby pásového vozu Písemné a ústní ověření
c Popsat postup seřízení chodu pásového vozu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit způsob nastavení provozních podmínek a parametrů pásového vozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a odkládání lan pásového vozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace, týkající se lan pásového vozu, relevantní informace stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan obsluhovaného pásového vozu Praktické ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci a pokládce vlečných kabelů podle příslušné normy Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Práce se zdvihacími zařízeními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením podle příslušné normy Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění prací s otevřeným ohněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s otevřeným ohněm podle platné vyhlášky o požární bezpečnosti při svařování a normy povrchových dolů č. 277016 Ústní ověření
b Vyjmenovat povinnosti požární hlídky při a po práci s otevřeným ohněm Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na bezpečnost při práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30859).

 

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- písemné potvrzení organizace, která se zabývá využíváním pásového vozu pro povrchovou těžbu nerostných surovin, o absolvování výcviku

v řízení pásového vozu v rozsahu nejméně 50 hodin

- potvrzení o praxi nejméně 3 roky při provozu dálkové pásové dopravy nebo při provozu velkostroje případně kolesového nakladače

- potvrzení o absolvováníl teoretického školení pro řízení pásového vozu

- byl lékařem uznán schopným pracovat ve výškách

- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Severočeské doly, a. s.