Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka Ústní ověření
b Vyjmenovat zakázané činnosti při chodu zařízení úpravny kamene Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby úpravny kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů zaměstnavatelů, z dokumentace výrobců obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných zařízení úpravny kamene Praktické ověření
b Získat z technických předpisů, návodů k obsluze, řízení seřizování, údržbě, ze servisní dokumentace obsluhovaných strojních zařízení informace a údaje potřebné pro výkon pracovních činností, vyskytujících se při provozu a ošetřování zařízení úpravny kamene Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti úpravny kamene, při ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst provozní dokumentaci zařízení úpravny kamene, obsaženou v návodech k jejich obsluze, v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu, mazacích míst Praktické ověření
b Číst technologická schémata, technologické předpisy a postupy ovládání zařízení úpravny kamene, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Popis funkce, technických podmínek a konstrukce úpravny kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci úpravnického zařízení úpravny kamene Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti zařízení úpravny kamene, při běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě zařízení úpravny kamene Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu či podle pokynu postup práce vykonávané zařízením úpravny kamene ve vybrané technologické operaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla a pomůcky potřebné k nastavení a seřízení zařízení úpravny kamene, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě a drobným opravám Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit podle technologického předpisu či jiného dokumentu nebo samostatně zvolit technologické podmínky určené operace vykonávané zařízením úpravny kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, řízení, zabezpečování a kontrola provozu úpravny kamene s různým stupněm mechanizace a automatizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní úkony při obsluze zařízení úpravny kamene, uvést je do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod Praktické předvedení
b Dodržet a řídit pracovní režim zařízení k úpravám nerostných surovin podle předepsaných technologických podmínek Praktické předvedení
c Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu a při výskytu havarijního stavu na změnu údajů zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačních zařízení na chod zařízení úpravny kamene Praktické předvedení
d Kontrolovat chod zařízení k úpravám nerostných surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické předvedení
e Dodržet při obsluze a provozu zařízení k úpravnám kamene bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti úpravny kamene, signalizaci nedodržení technologických podmínek, složení a čistoty produktů, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti zařízení úpravny kamene Praktické předvedení
b Vyjádřit údaje, odečtené z měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti úpravny kamene ve správných veličinách a jednotkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality vstupních surovin, nastavení a dodržování provozních a technologických parametrů a kvalitativních výstupních parametrů upraveného kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést v procesu úpravy nerostných surovin prohlídku vstupujících surovin Praktické předvedení
b Vyhodnotit vliv provozních parametrů, technologických podmínek prováděných operací v procesu úpravy kamene na jakost jejího výsledku Praktické předvedení
c Rozpoznat možnou příčinu nekvalitního výsledku provedeného technologického procesu úpravy kamene, vzniklou chybným postupem či nevhodnými podmínkami prováděné operace, nekvalitou vstupních surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odebírání vzorků upraveného kamene, předávání vzorků k analýze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek upraveného kamene v souladu s technologickým či provozním předpisem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést předepsaný záznam v provozní dokumentaci a v průvodní dokumentaci vzorku kamene Praktické předvedení a ústní ověření
c Předat vzorek kamene spolu s jeho dokumentací k provedení analýzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování, seřizování, běžná údržba a odstraňování drobných závad technologie úpravny kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit zařízení k úpravě kamene a provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry zařízení úpravny kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě úpravny kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze zařízení k úpravnám kamene Praktické předvedení a ústní ověření
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze zařízení k úpravnám kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách úpravny kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů a podmínek, vykonávaného zařízením úpravny kamene Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení úpravny kamene, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách zařízení úpravny kamene Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána, o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-upravny-kamene#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

Severočeské doly, a. s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.

Revitrans, a. s.