Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při řízení lopatového rypadla Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při řízení lopatového rypadla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba lopatových rypadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup údržby rypadla dle provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
b Popsat postup ošetření rypadla dle provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Popsat postup seřízení chodu rypadla dle provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit způsob nastavení provozních podmínek a parametrů rypadla dle provozní dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a odkládání lan

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace, týkající se lan rypadla, relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan a jejich výměnu u obsluhovaného rypadla Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci a pokládce vlečných kabelů Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Práce se zdvihacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a platných norem Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění prací s otevřeným ohněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s otevřeným ohněm dle platných zakonů, vyhlášek, nařízení vlády a platných norem Ústní ověření
b Vyjmenovat povinnosti požární hlídky při a po práci s otevřeným ohněm Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

BOZP a hospodárný provoz technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s vyhrazenými technickými zařízeními tlakovými a elektrickými dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a platných norem Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha lopatových rypadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu lopatového rypadla při technologickém procesu povrchové těžby Písemné a ústní ověření
b Popsat nedovolené činností při obsluze lopatového rypadla Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti před zahájením provozu lopatového rypadla Písemné a ústní ověření
d Popsat činnosti při provozu lopatového rypadla Písemné a ústní ověření
e Popsat činnosti při odstavení lopatového rypadla z provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Získávání podkladů z norem a z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole lopatových rypadel a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojírenské výkresy, zejména výkresy a schémata rypadel, obsažené v návodech k jejich obsluze nebo v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich především podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst dle mazacích plánů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata, technologické postupy a postupy ovládání rypadel, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace a platné legislativy obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných rypadel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě rypadel Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynů pro obsluhu a údržbu postup práce vykonávané rypadlem ve vybrané technologické operaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí či pomůcky, provozní náplně a pomocné prostředky, měřidla potřebná k nastavení a seřízení rypadel, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě a drobným opravám Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů nebo zařízení rypadla Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje ve správných veličinách a jednotkách SI odečtené z měřidel, měřicích přístrojů nebo zařízení rypadla Praktické předvedení
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci rypadla provozní dokumentací, technologickým předpisem Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů a podmínek, vykonávaného rypadlem Praktické a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu rypadla, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
c Zaznamenat v souladu s provozní dokumentaci údaje o poruchách a opravách rypadla Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze rypadel Praktické předvedení
b Použít hospodárně, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze rypadel Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=2269).

 

Tato kvalifikace platí pro řidiče rypadla, které svým výkonem nepřesahuje 630 m3.h-1.

 

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- doklad o absolvování praxe v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů a další podmínky stanovené touto vyhláškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB TU Ostrava

Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá-Horákov

Kamenolom Javorka, Horní Nová Ves

Těžební unie