Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký pasíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro ruční zhotovování pasířských uměleckořemeslných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené dokumentaci a číst technické výkresy dané uměleckořemeslné pasířské práce Praktické předvedení
b Zařadit předložené uměleckořemeslné pasířské předměty k příslušnému slohovému období, popsat příslušný umělecký sloh a historické souvislosti Praktické předvedení
c Stanovit a popsat technologický postup včetně návazností jednotlivých pracovních operací pro zhotovení určeného uměleckořemeslného pasířského výrobku a vysvětlit způsob provedení technologických operací jedho zhotovení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh a příslušnou technickou dokumentaci zadaného uměleckopasířského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup a techniku zhotovení zadaného, resp. navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit vlastní vytvořený výtvarný návrh a technickou dokumentaci zadaného pasířského výrobku z hlediska jeho konstrukce a stylu Praktické předvedení
b Objasnit zvolený technologický postup, způsob provedení jednotlivých technologických operací a jejich návaznost při zhotovování zadaného pasířského výrobku podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování pasířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení zadaného pasířského výrobku podle vlastního návrhu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit zadaný pasířský výrobek podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení povrchové úpravy rukodělných výrobků z kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zvolenou povrchovou úpravu na zadaném výrobku Praktické předvedení
b Popsat postupy povrchové úpravy umělé oxidace mědi a jejích slitin - moření, opalování, pískování, broušení, leštění, mat Ústní ověření
c Popsat postupy povrchové úpravy smaltováním, damastováním, taušírováním, leptáním, galvanickým pokovováním, cinováním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění rekonstrukce pasířských výrobků, např. přileb, štítů, mříží, dobových rekvizit, stylových dveřních rukojetí apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sloh a styl předložené poškozené původní pasířské práce Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, popsat provádění prvotní a následné dokumentace Praktické předvedení
c Stanovit a vysvětlit technologický postup rekonstrukce včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů, nářadí a pomůcek při zachování původních materiálů a technik Praktické předvedení
d Stanovit a objasnit provedení konzervace původní pasířské práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-pasir#zdravotni-zpusobilost).

V rámci hodnocení odborné způsobilosti Orientace v technických a výtvarných podkladech pro ruční zhotovování pasířských uměleckořemeslných předmětů autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky.

Při ověřování kritéria hodnocení a) výše uvedené odborné způsobilosti uchazeč předvede orientaci v dokumentaci jednoho předloženého pasířského předmětu. Ověření kritéria hodnocení b) uchazeč předvede na 5 předmětech předložených autorizovanou osobou. Ověření kritéria hodnocení c) spočívá v předvedení požadavků stanovených tímto kritériem na předmětu určeném a předloženém autorizovanou osobou.

Předloženými uměleckořemeslnými pasířskými výrobky mohou být např. svítidlo, mříž, nádoba, svícen, schránka, kovová písmena, pro rekonstrukce pak např. přilby, štít, dobová rekvizita, stylová dveřní rukojeť.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství bude zadáno zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace 30 dní před začátkem konání zkoušky; uchazeč odevzdá autorizované osobě ve fyzické podobě ručně vypracovaný technický výkres a skicu formátu A3, dle uvedeného zadání, nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

Zadáním se rozumí zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace k jednomu výrobku zadaného autorizovanou osobou, tj. např. svítidlo, mříž, nádoba, svícen, schránka, nápis z kovových písmen, plastika.

Ověření odborné způsobilosti Zhotovování pasířských výrobků spočívá ve zhotovení jednoho výrobku dle vlastního návrhu zpracovaného v rámci odborné způsobilosti Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství.

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová

Rudolfinea, o. s.

Štěpán Skalický – OSVČ, umělecký pozlacovač a učitel praktického vyučování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha