Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovář a zámečník
Platnost standardu: Od 29.4.2013 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslných předmětů z kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci a číst technické výkresy podle platných norem dané uměleckořemeslné zámečnické práce Ústní ověření
b Zařadit předložené uměleckořemeslné předměty z kovů k příslušnému slohovému období, popsat příslušný umělecký sloh a historické souvislosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací při zhotovování příslušného uměleckozámečnického výrobku. Popsat rizika práce v dílně Ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh uměleckozámečnického výrobku a zhotovit technickou dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Stanovit technologický postup včetně vhodných materiálů a nástrojů pro realizaci navrženého výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha kovářských výhní a pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkční prvky kovářských výhní a pecí Ústní ověření
b Předvést obsluhu a údržbu kovářských výhní a pecí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého zámečnictví, např. tvarovacích kladiv, kleští, sekáčů apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a techniku výroby, případně úpravy vybraného konkrétního nářadí nebo nástroje pro provádění uměleckokozámečnických prací Ústní ověření
b Vyrobit, případně upravit konkrétní nářadí nebo nástroj zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
c Upravit konkrétní nářadí nebo nástroj tepelným zpracováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování výrobků uměleckého zámečnictví, např. klik a štítů, mříží, vrat, plastik, točitých schodišť, ozdobných klíčů apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a stanovit návaznost pracovních operací při zhotovování vybraného uměleckozámečnického stavebního prvku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit vhodný materiál, nástroje a nářadí Ústní ověření
c Zhotovit vybraný prvek Praktické předvedení
d Zhotovit třískovým obráběním čep kliky dle výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování předmětů tepaných z měděných, mosazných a ocelových plechů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup, materiál a nářadí určeného tepaného výrobku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zhotovit zadaný tepaný předmět Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy výrobků uměleckého zámečnictví cínováním, chemickým barvením a nátěrovými barvami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniky a postupy provádění povrchových úprav kovů pro použití v interiéru a exteriéru Ústní nebo písemné ověření
b Zvolit vhodnou povrchovou úpravu zadaného uměleckozámečnického výrobku Ústní ověření
c Prakticky provést zvolenou povrchovou úpravu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob montáže zadaného výrobku Ústní nebo písemné ověření
Kritérium je třeba splnit.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100313&kod_sm1=42).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, o. s.