Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Strážce přírody
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění kontroly dodržování ochranných podmínek chráněných území

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ochranné podmínky (základní i bližší) daného zvláště chráněného území Písemné ověření
b Prokázat znalost základní legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny Písemné ověření
c Uvést pravomoci a povinnosti strážce přírody Písemné ověření
d Předvést telefonické hlášení přestupku policii se žádostí o spolupráci Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést telefonický rozhovor se složkou integrovaného záchranného systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a jedno z kritérií d) nebo e).
4

Sledování stavu přírody pozorováním výskytu významných druhů organismů a neživé přírody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit minimálně 20 ze 30 předložených druhů organismů, hornin a nerostů, rozpoznat hlasy a stopy živočichů a siluety ptáků vyskytujících se v daném zvláště chráněném území s důrazem na chráněné, vzácné a invazní druhy s jejich stručnou charakteristikou a zajímavostmi Praktické předvedení
b Popsat postup a předvést jednoduché pozorování přírodniny nebo přírodního jevu a provést jeho záznam Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést orientaci v terénu podle mapy, buzoly a GPS Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pořizování fotodokumentace a vedení její archivace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady použití fotoaparátu, případně i videokamery, a vyfotografovat, případně nafilmovat, přírodniny a přírodní jevy, následky přestupků a protiprávního jednání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat snímek pro archivaci (datum, lokalita, okolnosti) a popsat způsoby jeho uložení do databáze Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyřizování přestupků, ukládání pokut v blokovém řízení a předávání podkladů k přestupkovému a správnímu řízení vedenému orgánem ochrany přírody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní typy přestupků z věcného hlediska Písemné ověření
b Uvést hlavní typy protiprávního jednání z věcného hlediska Písemné ověření
c Popsat postup pozastavení rušivé činnosti podle zákona Písemné ověření
d Předvést rozhovor s osobou, která se dopustila přestupku – předvést řešení přestupku Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést rozhovor s osobou, která se dopustila protiprávního jednání Praktické předvedení a ústní ověření
f Sepsat modelový příklad protokolu o zabrání věci nebo pořídit podklady pro zahájení správního řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c), f) a jedno z kritérií d) nebo e).
4

Provádění osvětové a informační činnosti směrem k návštěvníkům a místním obyvatelům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost místopisu a popsat průběh hranice daného chráněného území na mapě Písemné ověření
b Charakterizovat turistické trasy a turistickou infrastrukturu daného území Písemné ověření
c Popsat historii území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny a nejvýznamnějších míst či lokalit (popis, historie a souvislosti se současností) Písemné ověření
d Předvést 5minutový výklad o vybraném chráněném území nebo jeho části na základě předem připravených základních informací (pro úroveň základních a středních škol). Praktické předvedení
e Provést návštěvníky z řad veřejnosti naučnou stezkou nebo její částí a vysvětlit význam daného chráněného území na základě předem připravených informací Praktické předvedení
f Zpracovat základní informace o vybraných nejvýznamnějších druzích rostlin a živočichů a geologických jevech a biotopech pro zadané území včetně jejich ohrožujících faktorů a základních ochranářských opatření s přihlédnutím k ročnímu období Praktické předvedení
g Charakterizovat invazní druhy rostlin a živočichů a popsat opatření k jejich eliminaci ve vztahu k danému území Písemné ověření
h Uvést památné stromy a maloplošná zvláště chráněná území v daném území (nejvýznamnější jedinci, jejich historie, pověsti, zajímavosti) Písemné ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c), f), g), h) a jedno z kritérií d) nebo e).
4

Provádění kontroly a údržby terénních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní typy terénních zařízení a vyjmenovat jejich možné hlavní závady Písemné ověření
b Charakterizovat hlavní činnosti související s údržbou a odstraňováním závad na terénních zařízeních Písemné ověření
c Prokázat základní znalosti z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na terénních zařízeních Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výkon státní správy ve zvláště chráněném území, zejména v oblasti hromadných sportovních a turistických akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na modelové situaci předvést plánovanou, nahodilou či příležitostnou spolupráci s pořadateli hromadné akce (vysvětlení, poučení, pokuta, koordinace činnosti s integrovaným záchranným systémem při řešení přestupků) Praktické předvedení
b Sepsat tzv. hlášenku z provedené strážní služby se zjištěným přestupkem Praktické předvedení
c Sepsat protokol z kontroly dle Zákona o státní kontrole Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b) nebo c).
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Osvědčení má omezenou územní platnost ve smyslu § 20, zejm. odst. 1) a 3) vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 

Uchazeč u zkoušky doloží příslušné certifikáty o:

• úspěšném vykonání jazykové zkoušky úrovně minimálně B1 podle Společného evropského jazykového rámce (odpovídá maturitní úrovni)

• absolvování akreditovaného kurzu první pomoci v délce minimálně 12 hodin v posledních 2 letech (počítáno ke dni konání zkoušky k této PK) zajištěný akreditovaným lektorem (Absolvování kurzu nemusí dokládat lékař a zdravotnický personál.)

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní fotoaparát.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Organizaci, úkoly a předpoklady pro výkon činností stráže přírody dále upřesňuje vyhláška č. 395/1992 Sb., která mimo jiné udává požadavky na rozsah území, z jehož znalostí bude uchazeč o výkon strážní služby zkoušen.

§ 20, odstavec (3) K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky.

 

V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce 5 – 10 příkladů modelových situací ke každému kritériu hodnocení, na kterých je ověří. Příklady modelových situací:

 

Kompetence Provádění kontroly dodržování ochranných podmínek chráněných území, kritérium d/

- Neoprávněné pokácení stromu mimo les

- Odchyt/sběr chráněných druhů

- Nepovolená stavební činnost

- Neoprávněné táboření v rezervaci

- Nepovolený vjezd do ZCHÚ na čtyřkolce

 

Kompetence Provádění kontroly dodržování ochranných podmínek chráněných území, kritérium e/

- Žádost o spolupráci ohledně úrazu

- Bloudění osob

 

Kompetence Sledování stavu přírody pozorováním výskytu významných druhů organismů a neživé přírody, kritérium b/

- Pozorování ptáka v letu

- Pozorování kvetoucí populace např. vstavačů

- Pozorování stop vlků/rysů

- Kontrola ptačích budek

- Měření mocnosti sněhu

- Pozorování povětrnostních poměrů

 

Kompetence Sledování stavu přírody pozorováním výskytu významných druhů organismů a neživé přírody, kritérium c/

- Určení současného místa výskytu na mapě

- Určení názvu vrcholu na obzoru, na místě XY

- Určení trasy na nejbližší vlakové nádraží, na místo XY

- Určení objektu v azimutu XY°

- Určení souřadnic současného místa výskytu

- Určení vzdálenosti a směru k místu o souřadnicích XY

 

Kompetence Pořizování fotodokumentace a vedení její archivace, kritérium a/

- Nepovolená skládka

- Zabitý živočich

- Pokácený/uříznutý strom

- Stavební činnost

- Výskyt vzácného/neznámého organismu

- Sebraná zkamenělina

- Trhání borůvek

- Parkování vozidla mimo silnici

 

Pokyny k poznávání organismů ad kompetence Sledování stavu přírody pozorováním výskytu významných druhů organismů a neživé přírody, kritérium a/

- Uchazeč musí z předložených 30 přírodnin a hlasů živočichů správně určit minimálně dvacet.

 

Pokyny k ověření kompetence Pořizování fotodokumentace a vedení její archivace:

- Uchazeč zhotoví před zkušební komisí na vlastním fotoaparátu 3–5 kvalitních makrosnímků a dokumentační snímky na 3 různá témata. Kvalitním snímkem je rozuměno: snímek, ze kterého jsou dobře patrny všechny důležité parametry, které byly nutné zachytit.

 

Pokyny k ověření znalosti místopisu ad kompetence Provádění osvětové a informační činnosti směrem k návštěvníkům a místním obyvatelům, kritérium a/

- Uchazeč určí správně 10 z 15 zadaných míst daného území.

- Kritérium lze ověřit různými způsoby, jedno z možných je zakreslení zadaných bodů do slepé mapy zadaného území nebo naopak pojmenovat zakreslené zeměpisné body.

 

Pokyny ke zpracování písemných materiálů ad kompetence Provádění osvětové a informační činnosti směrem k návštěvníkům a místním obyvatelům, kritérium f/

- Uchazeč odevzdá písemně zpracované informace přímo v den konání zkoušky

- Uchazeč si předem vybere po jednom zástupci z rostlin a živočichů, jeden geologický jev a jeden biotop z daného území; o každém z vybraných zástupců zpracuje informace v rozsahu 1 normostrana i s názornou fotografií včetně jejich ohrožujících faktorů a základních ochranářských opatření s přihlédnutím k ročnímu období

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná pro tuto činnost AK ČR, HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa NP České Švýcarsko

Správa NP a CHKO Šumava

Správa Krkonošského národního parku