Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik karotáže a perforace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a kontrola práce na externích pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně popsat pracovní úkony jednotlivých členů karotážní osádky a pracovníků vrtby/podzemní opravy sondy při provádění karotážních prací na vrtech a sondách Písemné a ústní ověření
b Popsat postup při předání a převzetí pracoviště a povinnosti jednotlivých pracovníků podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Navrhnout pracovní postup při karotážním měření od příjezdu na pracoviště přes rozdělení úkolů, vlastní provedení měření až po ukončení prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Geofyzikální průzkum ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikální podstatu základních karotážních metod a jejich pojmenování – metody elektrické odporové, magnetické, akustické, mechanické, měření teploty a tlaku, metody na základě měření ionizujícího záření Písemné a ústní ověření
b Popsat technická řešení karotážních metod, karotážních přístrojů a jejich funkce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění prací při karotážním měření ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup při karotážním měření při vrtbě nebo podzemní opravě sondy - kontrola pracoviště, postavení karotážní soupravy, montáž přístrojů, zapouštění do vrtu/sondy, tažení z vrtu/sondy, údržba po měření Písemné a ústní ověření
b Popsat karotážní měření v těžebních sondách pod tlakem kapalin, vyjmenovat a popsat pomocná těsnicí zařízení, jejich použití a funkce Písemné a ústní ověření
c Demonstrovat karotážní měření na karotážní soupravě (zapojení karotážních přístrojů, napájení, karotážní měření, zpracování dat) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Použití výpočetní techniky při karotážních pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zpracování informací senzorů hlubinných karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy přenosu dat mezi hlubinným karotážním přístrojem a povrchovým měřicím zařízením a zpracování dat karotážního měření Písemné a ústní ověření
c Interpretovat výsledky karotážního měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést ovládání software a hardware karotážního počítače pro zpracování dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění karotážních prací se zdroji ionizujícího záření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zákonná ustanovení vztahující se k používání zdrojů ionizujícího záření (potřebná oprávnění a odpovědnosti, oprávnění k nakládání, skladování a dokumentace pro dopravu zdrojů ionizujícího záření) podle zákona č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Dohody o přepravě nebezpečných věcí ADR Písemné a ústní ověření
b Popsat teorii ionizujícího záření a způsob jeho využití při karotážním měření Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Práce na elektrickém zařízení nízkého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat napájení povrchových a hlubinných karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
b Popsat práce na elektrickém zařízení nízkého napětí při karotážním měření ve vrtech a sondách (potřebná oprávnění, napájení karotážní soupravy, uzemnění apod.) dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Předvést připojení karotážní soupravy na zdroj elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba elektronických systémů a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při periodické kontrole a údržbě hlubinných karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
b Provést nastavení a ověření správné funkce hlubinných karotážních přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat údržbu a ověření správné funkce povrchových měřicích zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba vozidel a zařízení pro karotážní měření ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přípravu a kontrolu výbavy vozidla určeného pro karotážní měření z hlediska přepravy nebezpečných věcí ADR Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přípravu, údržbu, výbavu a ověřování technického zařízení pro měření pod tlakem kapalin Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat oprávnění potřebná k řízení karotážních vozidel a podmínky provozu na pracovištích vrtby a podzemních oprav sond Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce při karotážním měření ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nebezpečné prostory při vrtání a opravách sond, povolené a zakázané práce (podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 18/1997 ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 75/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Písemné a ústní ověření
b Popsat nebezpečné prostory a pásma při práci se zdroji ionizujících záření, vstup do prostorů, vedení dokumentace k těmto prostorům podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Popsat zásady bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření a zásady ochrany před nebezpečným ionizujícím zářením Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady bezpečnosti práce na elektrickém zařízení nízkého napětí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 202/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění trhacích prací malého rozsahu ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejčastěji používané druhy výbušnin na pracovištích vrtby a při podzemních opravách sond, uvést jejich vlastnosti a příklady využití Písemné a ústní ověření
b Popsat teorii výbušnin a vyjmenovat druhy iniciace výbušnin Písemné a ústní ověření
c Popsat skladování výbušnin na externích pracovištích Písemné a ústní ověření
d Stručně popsat pracovní úkony jednotlivých členů karotážní osádky a pracovníků vrtby/podzemní opravy sondy při provádění trhacích prací na vrtech a sondách, a to při:
1. trhacích pracích s použitím karotážní soupravy
2. trhacích pracích s pomocí vrtné soupravy nebo soupravy pro podzemní opravy sond (TCP – perforace)
Písemné a ústní ověření
e Uvést, kdo může nakládat s výbušninami, jaká potřebuje oprávnění a povolení podle zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů
Písemné a ústní ověření
f Prakticky předvést adjustaci elektrické rozbušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce při používání výbušnin ve vrtech a sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nebezpečné prostory při používání a skladování výbušnin Písemné a ústní ověření
b Popsat nebezpečí při používání a přepravě výbušnin Písemné a ústní ověření
c Popsat zásady bezpečnosti práce při přepravě a skladování výbušnin podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Dohody o přepravě nebezpečných věcí ADR Písemné a ústní ověření
d Popsat nebezpečí při používání jednotlivých druhů roznětů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s výbušninami, skladování a doprava výbušnin dle platných právních předpisů – zákon 61/1988, vyhláška 99/1995, vyhláška č. 72/1988, Dohoda o přepravě nebezpečných věcí ADR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nutnou dokumentaci při nakládání s výbušninami - používání, skladování, dopravě výbušnin apod. – zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Dohoda o přepravě nebezpečných věcí ADR Písemné a ústní ověření
b V souladu s platnými právními předpisy popsat kontrolu pracoviště před zahájením trhacích prací, zápisy do dokumentace a stanovení odpovědností Písemné a ústní ověření
c Stručně popsat bezpečnostní opatření při provádění trhacích prací malého rozsahu na pracovištích vrtby a podzemní opravy sondy Písemné a ústní ověření
d Uvést stručný popis obsahu technologického postupu pro trhací práce malého rozsahu při perforování, torpedování a jádrování v hlubinných vrtech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokumentaci potřebnou k přepravě nebezpečných věcí dle ADR pro:
1. přepravu zdrojů ionizujícího záření podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. přepravu výbušnin podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat dokumentaci potřebnou při používání, skladování a periodickou kontrolu:
1. zdrojů ionizujícího záření podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. výbušnin podle zákona č. 61/1988 Sb., a vyhlášek č. 99/1995 Sb., a 72/1988 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro údržbu, kontrolu a kalibraci karotážních přístrojů Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro:
1. vázací prostředky
2. zdvihací zařízení
3. tlakové nádoby stabilní
4. osobní ochranné pracovní prostředky
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102450&kod_sm1=27).

Uchazeč musí před zkouškou předložit:

- splnění požadavků ohledně bezúhonnosti - § 34 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- splnění požadavků ohledně odborné způsobilosti - § 34 a § 35 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 18 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- splnění požadavků o zdravotní způsobilosti - § 34 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 18 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- doklad o absolvování periodického školení o nakládání s výbušninami

- doklad o odborné způsobilosti dle zákona. č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. Rozhodnutí o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany podle § 18 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- řidičský průkaz skupiny C, průkaz profesní způsobilosti

- osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci ADR pro třídu 1. a 7.

- doklad o periodickém školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uvedených v jednotce práce Technik karotáže a perforace (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102343&kod_sm1=27).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.

Český báňský úřad