Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Technik pro řízení výroby krmiv
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava výroby krmných směsí a premixů u složitých výrobních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout přípravu výroby krmných směsí pro první fázi výkrmu brojlerových kuřat (granulace a drcení granulí) Praktické předvedení
b Navrhnout přípravu výroby krmných směsí vyráběných následně po krmné směsi s kokcidiostatikem Praktické předvedení
c Navrhnout přípravu výroby krmných směsí pro skot Praktické předvedení
d Zpracovat objednávku na krmnou směs (pro nosnice) do výrobního příkazu výrobny krmných směsí Praktické předvedení
e Zpracovat návrh odběrových míst kontrolních vzorků s ohledem na používané systémy zajištění kvality a bezpečnosti (např. HACCP, GMP+, vstupní, výstupní a mezioperační kontrola) Praktické předvedení
f Uvést základní informace o správné výrobní praxi a systému analýzy rizik, včetně kritických kontrolních bodů HACCP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologické kázně ve výrobně krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu hrubosti šrotovaných komponentů do krmných směsí pro prasata Praktické předvedení
b Provést kontrolu správného nastavení výrobního procesu na řídicí jednotce (PC) Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky 5 předložených laboratorních rozborů krmiv Praktické předvedení
d Provést kontrolu přípravy reprezentativního vzorku z odběrových míst a sestavit požadavek pro kontrolní laboratoř Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy ČR a EU, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity reziduí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpis, v němž jsou uvedeny zakázané látky a produkty Ústní ověření
c Určit důvody, kdy je třeba navrhnout zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování technologie výrobny krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit technologické vybavení ve výrobně a navrhnout minimálně jedno opatření ke zlepšení kvality krmných směsí Praktické předvedení
b Navrhnout modernizaci technologie ve výrobně krmných směsí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zavádění nových krmivářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout novou krmnou směs nebo krmnou směs s novou technologickou úpravou (krmná směs pro nosnice sypká, tepelně ošetřená) Praktické předvedení
b Vyhodnotit na základě předložených podkladů nákladové ukazatele pro nové technologické vybavení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-01b6)

Autorizovaná osoba zašle uchazeči spolu s pozvánkou ke zkoušce návrh termínů pro seznámení uchazeče s výrobnou krmiv, kde bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba zajistí podklady pro vyhodnocení nákladů na nové technologické vybavení a dále zajistí 5 analytických rozborů pro vyhodnocení výsledků jakosti krmných směsí a recepturu krmné směsi pro zpracování výrobního příkazu.

Pracovní oděv si uchazeč donese vlastní.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

  • Vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo potravinářského směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • zkušební místnost vybavená PC s přístupem na internet
  • výsledky 5 laboratorních rozborů krmiv
  • podklady pro vyhodnocení nákladových ukazatelů pro nové technologické vybavení
  • výrobna krmných směsí nebo premixů
  • komplexní linky na výrobu krmiv a premixů pro zvířata
  • krmná směs

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita