Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Samostatný technolog v krmivářství
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování a organizace technologické přípravy krmivářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologickou přípravu výroby krmné směsi pro vybrané druhy vykrmované drůbeže Praktické předvedení
b Navrhnout technologickou přípravu výroby krmné směsi pro výkrm prasat nad 60 kg živé hmotnosti Praktické předvedení
c Navrhnout technologickou přípravu výroby krmné směsi pro vybrané druhy zvířat (např. přežvýkavců, králíků, ryb) Praktické předvedení
d Uvést možnosti uplatnění nástřiků, tukování a tepelného ošetření krmných směsí Ústní ověření
e Zpracovat postup výroby zadaných 10 krmných směsí s ohledem na zabránění možné křížové kontaminace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování a organizace zajištění modernizace technologických linek pro výrobu krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat míchací zařízení z hlediska účinnosti zamíchatelnosti a homogenity krmné směsi Praktické předvedení
b Zkontrolovat účinnost tepelného ošetření krmné směsi z hlediska minimalizace výskytu salmonel Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkčnost jednotlivých agregátů výrobny krmných směsí (příjmová linka, váhové hospodářství, šrotovník, míchačka, granulátor, chladič, dopravní cesty) Praktické předvedení
d Vyhodnotit funkčnost technologického vybavení, v případě potřeby navrhnout opatření k modernizaci technologických linek, případně nové technologické postupy Praktické předvedení
e Vysvětlit výhody a nevýhody válcových a kladívkových šrotovníků, eventuálně možnost jejich zařazení do výrobní linky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace technické přípravy změn sortimentu pro zavádění výroby nových krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opatření k zabránění křížové kontaminace kokcidiostatiky následně vyráběné krmné směsi Praktické předvedení
b Navrhnout technologické vybavení výroby krmných směsí pro další druhy zvířat (ryby, králíci, bažanti) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Organizace údržby a oprav technologie výrobny krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit plán údržby výrobny krmných směsí Praktické předvedení
b Vysvětlit postup údržby granulátoru Ústní ověření
c Vysvětlit postup údržby šrotovníků Ústní ověření
d Provést kontrolu váhového hospodářství ve výrobně krmných směsí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ochrana produktu krmné směsi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti vyloučení záměny komponentů nebo doplňkových látek při výrobě krmné směsi Ústní ověření
b Uvést opatření proti cizímu nebo nekompetentnímu zásahu do výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-v-kr#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba seznámí uchazeče s výrobnou krmiv, kde bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba připraví receptury 10 druhů krmných směsí (včetně krmných směsí s kokcidiostatiky) pro sestavení řazení plánu výroby a dále připraví výsledky kontroly míchačky pro posouzení její funkčnosti z hlediska zamíchatelnosti a homogenity krmné směsi.

Při ověřování kompetence "Zajišťování a organizace technologické přípravy krmivářské výroby" kritéria c) je výběr druhu zvířete, pro které uchazeč navrhuje technologickou přípravu výroby krmné směsi, plně v kompetenci AOs.

Pro ověřování kompetence "Organizace technické přípravy změn sortimentu pro zavádění výroby nových krmných směsí" kritérium b) zvolí AOs 2 druhy zvířat, pro něž uchazeč navrhne technologické vybavení výroby krmných směsí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

  • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo potravinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • zkušební místnost vybavená PC s přístupem na internet

  • výrobna krmných směsí nebo premixů

  • komplexní linky na výrobu krmiv a premixů pro zvířata (příjmová linka, váhové hospodářství, šrotovník, míchačka, granulátor, chladič, dopravní cesty)

  • krmná směs

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Svaz průmyslových mlýnů ČR

ZZN, a. s. Pelhřimov