Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace snižování, odstraňování a prevence nedostatků v jakosti ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady systému samokontroly HACCP ve výrobě krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Navrhnout kritické kontrolní body v dané výrobně krmných směsí a premixů a stanovit způsob a místo odběru kontrolních vzorků Praktické předvedení
c Navrhnout odstranění nedostatků v jakosti výroby krmných směsí a premixů na zadaném modelovém příkladu Praktické předvedení
d Zajistit sledování případné kontaminace surovin a krmných směsí nežádoucími látkami Praktické předvedení
e Vysvětlit způsoby ověřování správnosti výsledků analýz a měření v provozní laboratoři a správnosti výsledků smyslového posuzování Ústní ověření
f Uvést opatření k zabránění kontaminace krmiv salmonelou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace zjišťování a vyhodnocování jakosti vstupů, procesů a výstupů ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit odběr a přípravu laboratorního vzorku krmné suroviny a její vstupní senzorickou a analytickou kontrolu Praktické předvedení
b Uvést rozhodující kvalitativní znaky v obilovinách určených pro výrobu krmných směsí Písemné ověření
c Zajistit odběr a přípravu laboratorního vzorku krmné směsi a jeho výstupní senzorickou a analytickou kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování opatření k dosažení žádoucí úrovně jakosti krmných směsí a snižování ztrát z důvodů nekvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout plán kontroly jakosti a bezpečnosti zadaných krmných směsí Praktické předvedení
b Vyhodnotit předložený plán kontroly jakosti a navrhnout opatření k dosažení žádoucí úrovně jakosti krmných směsí a snižování ztrát z důvodů nekvality Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dodržování právních předpisů ČR a EU týkajících se výroby krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozhodující právní předpisy ČR a EU vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Posoudit možnost použití zadané doplňkové látky v krmné směsi určené pro daný druh a kategorii zvířat Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy ČR a EU, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity reziduí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpisy stanovující zakázané látky a produkty i nežádoucí látky v krmivech Ústní ověření
c Uvést důvody pro návrh zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-1736).

Autorizovaná osoba před vlastní zkouškou seznámí uchazeče s výrobnou krmiv a laboratoří, kde bude zkouška probíhat.

Autorizovaná osoba zajistí podklady pro zpracování plánu kontroly a jakosti a bezpečnosti krmných směsí. Dále zajistí podklady pro modelové vyhodnocení plánu kontroly a jakosti.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

  • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo potravinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • zkušební místnost vybavená PC s přístupem na internet
  • výrobna krmných směsí nebo premixů
  • komplexní linky na výrobu krmiv a premixů pro zvířata
  • provozní laboratoř vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů (NIR analyzátor, vybavení pro základní živinové rozbory krmiv a krmných směsí)
  • právní předpisy ČR a EU vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů (Zákon ČR o krmivech - Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn)
  • výsledky 2 analytických rozborů krmných směsí nebo premixů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Svaz průmyslových mlýnů ČR

ZZN, a. s. Pelhřimov