Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Písemné a ústní ověření
b Zhotovit jednoduchý náčrtek barevného řešení stěn a celého objektu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukcích hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční systémy hliněných staveb Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukční řešení svislých konstrukcí (nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukční řešení vodorovných konstrukcí (podlah a stropů) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro hliněné omítky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní suroviny (hlíny) používané pro hliněné omítky, jejich
vlastnosti a použití
Písemné a ústní ověření
b Popsat příměsi a přísady do hliněných omítek, jejich účel a použití Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy hliněných omítek zhotovovaných ze složek na stavbě a
průmyslově vyráběných
Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby přípravy směsí na hliněné omítky z místních hlín Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby přípravy průmyslově vyráběných omítkových směsí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
c Popsat možnosti použití omítek pro různé druhy prostředí Písemné a ústní ověření
d Popsat zhotovování hliněných omítek na hliněné, cihelné a silikátové podklady Písemné a ústní ověření
e Popsat zhotovování hliněných omítek na desky cementové, sádrové nebo dřevěné a jiné podklady, např. rákos Písemné a ústní ověření
f Popsat ochranu vnějších hliněných omítek před povětrnostními vlivy Písemné a ústní ověření
g Popsat příčiny poruch omítek a možnosti provedení oprav Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technikách dekorování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip a zhotovení sgrafita jednovrstvého a vícevrstvého Písemné a ústní ověření
b Popsat princip a zhotovení intarzie Písemné a ústní ověření
c Popsat princip a zhotovení otisků, vtisků a lineárního dělení ploch Písemné a ústní ověření
d Popsat princip a zhotovení reliéfu nebo plastiky Písemné a ústní ověření
e Popsat princip a zhotovení malby a kresby na omítce Písemné a ústní ověření
f Popsat princip a zhotovení dalších technik (stucco lustro, tadelakt, sypání, stříkání) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro dekorování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiály pro jednotlivé techniky dekorování Písemné a ústní ověření
b Popsat materiály pro úpravu podkladů jednotlivých technik dekorování (Benátský štuk, Marocký štuk) Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy a použití fixačních hmot Písemné a ústní ověření
d Popsat materiály a konstrukce pro ukotvení plastik na stěnu Písemné a ústní ověření
e Popsat nátěrové a malířské hmoty na hliněné omítky pro interiér a exteriér Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit funkci malířských pojiv - rostlinná, živočišná, minerální, vodová, syntetická Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit způsoby tónování barev Písemné a ústní ověření
h Popsat druhy pomocných materiálů pro malířské účely Písemné a ústní ověření
i Popsat označování barev pro hliněné stavby Písemné a ústní ověření
j Popsat skladování nátěrových hmot pro hliněné stavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky sgrafitem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení sgrafita Praktické předvedení
b Upravit podklad pro sgrafito na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Nanést omítkovou vrstvu pro sgrafito na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
d Přenést tvar sgrafita z předlohy na omítku Praktické předvedení
e Zhotovit jednovrstvé sgrafito dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky intarzií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení intarzie Praktické předvedení
b Upravit podklad pro intarzii na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Připravit maltu pro zhotovení intarzie Praktické předvedení
d Nanést omítkovou vrstvu pro intarzii na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
e Zhotovit intarzii dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky otisky a vtisky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení otisků a vtisků Praktické předvedení
b Upravit podklad pro otisky a vtisky na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Připravit maltu pro zhotovení otisků a vtisků Praktické předvedení
d Nanést omítkovou vrstvu pro otisky a vtisky na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
e Zhotovit otisky a vtisky (vtlačení) dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky modelováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení reliéfu nebo plastiky Praktické předvedení
b Upravit podklad pro reliéf nebo plastiku na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Připravit maltu pro zhotovení reliéfu nebo plastiky Praktické předvedení
d Nanést omítkovou vrstvu pro reliéf nebo plastiku na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
e Zhotovit reliéf nebo plastiku dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba kozového lešení, práce na lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
b Předvést stavbu kozového lešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit ukládání materiálů a práci na lešení z hlediska únosnosti lešení a BOZP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat výměry omítek - objem a hmotnost - z údajů zjištěných ve výkresové dokumentaci nebo naměřených na stavbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na staveništi (NV 362/2005 Sb.) Písemné a ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady pojištění proti úrazu a způsobeným škodám Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
c Popsat způsoby recyklace hliněných a ostatních stavebních hmot používaných při dekorování hliněných omítek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=101805).

 

Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem profesní kvalifikace 36-112-H Zhotovitel hliněných staveb - omítkář.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba dodržovat NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je bezpodmínečné dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedených prací.

 

Autorizovaná osoba musí zajistit uchazeči pomoc další osoby (osob) nebo mechanizaci při plnění kritérií praktickým předvedením v kompetencích: g11.A.1054 Dekorování hliněných omítek sgrafitem, g11.A.1061 Dekorování hliněných omítek intarzií, g11.A.1062 Dekorování hliněné omítky otisky a vtisky, g11.A.1045 Dekorování hliněné omítky modelováním, g11.A.1042 Stavba kozového lešení, práce na lešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení stavebnictví

Ceramics consulting services

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů České republiky, o. s.

Sdružení hliněného stavitelství, o. s.