Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst projektovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit jednoduchý náčrtek stavebního detailu hliněné stavby podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukcích hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční systémy hliněných staveb Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukční řešení svislých konstrukcí (nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukční řešení vodorovných konstrukcí (podlah a stropů) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro hliněné omítky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní suroviny (hlíny) používané pro hliněné omítky, jejich vlastnosti a použití Písemné a ústní ověření
b Popsat příměsi a přísady do hliněných omítek, jejich účel a použití Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy hliněných omítek zhotovovaných ze složek na stavbě a průmyslově vyráběných Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby přípravy směsí na hliněné omítky z místních hlín Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby přípravy průmyslově vyráběných omítkových směsí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
c Popsat možnosti použití omítek pro různé druhy prostředí Písemné a ústní ověření
d Popsat zhotovování hliněných omítek na hliněné, cihelné a silikátové podklady
Písemné a ústní ověření
e Popsat zhotovování hliněných omítek na desky cementové, sádrové nebo dřevěné a jiné podklady, např. rákos Písemné a ústní ověření
f Popsat měřicí pomůcky pro měření rovinnosti a svislosti podkladu a hliněné omítky Písemné a ústní ověření
g Popsat ochranu vnějších hliněných omítek před povětrnostními vlivy Písemné a ústní ověření
h Popsat příčiny poruch omítek a možnosti provedení oprav Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vnitřních hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení vnitřní hliněné omítky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro omítání Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit hliněnou směs na omítku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit vnitřní hliněnou omítku na ploše min. 2 m² s koutem a rohem Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
g Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vnějších hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení vnější hliněné omítky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit hliněnou směs na omítku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit vnější hliněnou omítku na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
g Upravit povrch omítky proti povětrnostním vlivům dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování hliněných omítek stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení hliněné omítky stropu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit hliněnou směs na omítku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit hliněnou omítku stropu na ploše min. 2 m² s fabionem Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
g Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba kozového lešení, práce na lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
b Stavět kozové lešení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit ukládání materiálů na lešení z hlediska únosnosti lešení a BOZP Ústní ověření
d Dodržovat pravidla BOZ při práci na lešení (NV 362/2005 Sb.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat výměry omítek - objem a hmotnost - z údajů zjištěných ve
výkresové dokumentaci nebo naměřených na stavbě
Písemné ověření s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Písemné ověření s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na staveništi (NV 362/2005 Sb.) Písemné a ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
c Popsat způsoby recyklace hliněných stavebních hmot Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=101805).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba dodržovat NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějčích předpisů.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky (OOP) odpovídajícími prováděným pracím. OOP, které uchazeč nemohl předpokládat z důvodu neznalosti konkrétního pracoviště, zajistí autorizovaná osoba.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je bezpodmínečné dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedených prací.

 

Autorizovaná osoba musí zajistit uchazeči pomoc další osoby (osob) nebo mechanizaci při plnění kritérií praktickým předvedením v kompetencích: g.11.A.1157 Zhotovování vnitřních omítek, g.11.A.1156 Zhotovování vnějších omítek, g.11.A.1155 Zhotovování omítek stropů, g11.A.1040 Stavba kozového lešení, práce na lešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení stavebnictví

Ceramics consulting services

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů České republiky, o. s.

Sdružení hliněného stavitelství, o. s.