Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích obilovin a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy obilovin pěstovaných v ČR a jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat minimálně 6 druhů semen a minimálně 6 druhů rostlin obilovin v dané vývojové fázi Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů obilovin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na pěstování obilovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH půdy v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou obilovinu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k obilninám Ústní ověření
e Popsat přihnojení obilnin za vegetace, včetně listových hnojiv, a uvést vhodnou vývojovou fázi k přihnojení Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj obilnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování obilovin a jejich využití Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů obilovin Ústní ověření
c Navrhnout osevní postup a popsat zařazení obilovin do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování obilovin Ústní ověření
e Navrhnout pěstitelskou technologii pro ekologickou produkci zadané obiloviny v konkrétních podmínkách Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování zadané obiloviny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů obilovin a na předložených vzorcích nebo na obrazové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém integrované ochrany rostlin pro obiloviny Ústní ověření
c Posoudit stav porostu obiloviny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů, a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat podmínky pro minimalizaci eroze půdy při pěstování kukuřice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně obilovin a posklizňové úpravy obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně obilovin Praktické předvedení
b Popsat technologii sklizně obilovin a předvést zadání instrukcí k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ukazatele kvality provedení sklizně obilovin Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu obilovin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování obilovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam aplikace přípravků na ochranu rostlin do předložené evidence a vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kladné a záporné vlastnosti obilovin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování obilovin a objasnit možnosti jejich ovlivnění, zhodnotit rentabilitu pěstování obilovin z předložených údajů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit a stanovit výkupní požadavky na obiloviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nutných pro zajištění pěstování obilovin v zemědělském závodě. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu.

U kompetence Charakteristika obilovin a jejich nároků na půdní a povětrnostní podmínky bude kritérium b) ověřeno s využitím vzorků, v porostu a případně i s využitím obrazové dokumentace. Uchazeč bude poznávat minimálně 6 vzorků semen obilovin a minimálně 6 rostlin obilnin.

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin bude k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim bude k ověření kritéria c) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. Zadávání pokynu k provedení konkrétního zásahu v porostu bude v úrovni modelové situace. V kritériu a) bude uchazeč určovat minimálně 10 druhů plevelů a minimálně 10 vzorků napadených rostlin chorobami a škůdci, případně jejich obrazovou dokumentaci.

 

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin, Návrh technologického postupu pěstování obilovin, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování obilovin bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin.

  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vlastní pozemek, případně smluvně zajištěné pozemky s porosty obilnin

  • Soubor datových podkladů konkrétního zemědělského závodu zaměřeného na pěstování obilnin (výměra a bonita půdy, povětrnostní podmínky, výrobní zaměření, mechanizační prostředky, počty manuálních a technických pracovníků apod.)

  • PC s přístupem na internet, přístup k programu LPIS

  • Zkušební místnost

  • Požadované příručky a publikace: Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení, Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok

  • Rostliny a semena obilnin na poznávání (minimálně 6 vzorků semen obilovin, minimálně 6 rostlin obilnin), rostliny plevelů v různém růstovém stádiu (minimálně 10 druhů plevelů), vzorky napadených rostlin (minimálně 10 vzorků napadených rostlin chorobami a škůdci), obrazová dokumentace

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec

Zemědělské družstvo Trstěnice