Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný technik zvuku
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
b Aplikovat obecně platná pravidla pro bezpečný výkon práce na elektronických zařízeních a elektrických obvodech aplikovaných ve zvukových studiích a exteriérech a návrhnout interní předpis pro bezpečnou obsluhu a práci na zvukových aparaturách a mixážních a záznamových zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout preventivní opatření k omezení příčin rizika požáru při montáži, opravách, zapojování a kontrole elektrických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, které základní elektrické veličiny se měří u zvukotechniky včetně rozvodů a napájecích zdrojů Písemné ověření
b Zvolit vhodný postup a měřicí přístroje pro praktické změření základních elektrických veličin (elektrické napětí, odpor, elektrický proud, příkon atd.) na základě obvodu (smyčky) zvukotechnických zařízení zadaného autorizovanou osobou a vypracovat záznam o měření ve formě protokolu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit protokol o naměřených hodnotách obvodu (smyčky) zvukotechnických zařízení předložený autorizovanou osobou a v případě zjištění nedostatků navrhnout účinný způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu harmonizovaných technických norem kategorie akustika Písemné ověření
b Uvést základní normy a předpisy, které jsou určující pro tvorbu a provoz zvukotechniky Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zpracování zvukových signálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat a vysvětlit, co se rozumí pod pojmem "sluchový vjem zvukového signálu" a na čem je závislý Písemné ověření
b Uvést a zdůvodnit výhody a nevýhody číslicového zpracování zvukových signálů Písemné ověření
c Popsat druhy záznamu zvuku, principy jejich činnosti, oblast použití, charakteristické představitele. Výhody a nevýhody konkrétních druhů záznamu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Volba vhodného technického měniče zvuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip přeměny akustického signálu na elektrický Písemné ověření
b Definovat pojem "elektroakustický měnič", popsat, jakým způsobem je žádaná změna prováděna a uvést obecně používané měniče na základě principu jejich činnosti Písemné ověření
c Rozdělit druhy mikrofonů a určit jejich elektrické charakteristiky Písemné ověření
d Definovat, co je reproduktor. Reproduktory - jejich rozdělení (podle způsobu vyzařování a podle frekvenčního určení) a charakteristické vlastnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce na zvukových efektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojednat o rozdílu mezi softwarovými a hardwarovými zvukovými efekty Ústní ověření
b Popsat účel a princip činnosti DRY/WET ovladače Ústní ověření
c Vyjmenovat a definovat v praxi nejčastěji používané zvukové efekty a popsat způsob jejich realizace Ústní ověření
d Vysvětlit podrobně efekt "Compressor" (Kompresor) - účel, princip, základní ovladače, základní způsoby využití (softknee, Side chain, paralelní komprese apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zvukové střihové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem "Capturing". Formáty a způsoby uložení zvukových souborů Ústní ověření
b Uvést a objasnit zásady práce při střihu a úpravě zvuku před mixáží Ústní ověření
c Objasnit střih, úpravu a nasazení zvukových atmosfér Ústní ověření
d Předvést střih, úpravu a nasazení zvolené zvukové atmosféry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Propojení všech zařízení do mixážního stolu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definice a popis konstrukce a funkčnost mix pultu. Jak se mix pulty dělí a jaké jsou jejich hlavní technické parametry Písemné ověření
b Uvést základní principy mísení elektrických signálů a zvukových efektů Písemné ověření
c Uvést nároky na elektrická připojení zdrojů zvukových signálů k mixpultu a jeho dalšího napojení na další záznamová, efektová nebo reprodukční zařízení – napěťové a impedanční požadavky Písemné ověření
d Propojit určená zařízení do mixážního pultu ve zkušebním studiu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Návrh rozmístění zvukových měničů a jejich zapojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést návrh přípravy pro snímání kontaktního zvuku v konkrétním zvukovém studiu (dle konkrétního zadání autorizované osoby – pro hlasatele, pro moderátorskou činnost, pro natáčení videosnímků a inscenací), rozhodnout, které snímače použít, uvést jak se provede kontrola správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Písemné ověření
b Provést návrh přípravy pro snímání kontaktního zvuku v autorizovanou osobou určeném konkrétním exteriéru, rozhodnout, které snímače použít, uvést jak se provede kontrola správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Propojení a nastavení zvukových částí audiovizuálních zařízení při natáčení kontaktního zvuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přípravu pro snímání kontaktního zvuku v konkrétním zvukovém studiu (dle konkrétního zadání autorizované osoby – pro hlasatele, pro moderátorskou činnost, pro natáčení videosnímků a inscenací), rozhodnout, které snímače použít, provést kontrolu správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přípravu pro snímání kontaktního zvuku v autorizovanou osobou určeném konkrétním exteriéru, rozhodnout, které snímače použít, provést kontrolu správnosti rozmístění zvukových snímačů a nastavení citlivosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dodatečné natočení doprovodných zvuků nebo komentářů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést natočení doprovodných zvuků dle předloženého zvukového nebo video snímku, přesné stopáže a pokynů režizéra (příp. autorizované osoby) v konkrétním zvukovém studiu (výběr zařízení, jejich zapojení a práce zvukového mistra) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést smíchání dodatečně natočených zvukových signálů nebo zvukových signálů z databanky do konkrétního zvukového nebo video snímku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dabing a postsynchronní záznam (filmová tvorba, televizní tvorba)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat kvalitu postupů používaných pro primární záznam zvuku Ústní ověření
b Navrhnout části systému pro výrobu zvukové složky středometrážního filmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Průběžné měření úrovní signálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, úroveň jakých signálů a kde je třeba průběžně měřit Ústní ověření
b Uvést, jaké signály a kde se průběžně měří, v jakých jednotkách se úroveň signálů definuje a jakých hodnot mají tyto signály dosahovat. Uvedené signály následně změřit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Kontrola souladu zvuku s obrazem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby a metody kontroly souladu zvuku s obrazem Ústní ověření
b Vyhodnotit, zda je předloženém materiálu soulad obrazu a zvuku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
6

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdíl mezi analogovým a digitálním záznamem zvuku Písemné ověření
b Uvést základní představitele přístrojů pro analogový a digitální záznam zvuku Písemné ověření
c Uvést kritéria hodnocení kvality zvukových záznamů a prakticky předvést postup objektivního stanovení kvality zvukového záznamu. Na základě rozhodnutí autorizované osoby a odpovídajícího materiálního zabezpečení je možné ověřování provést s použitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést dokumentaci, kterou vede samostatný technik zvuku (mistr zvuku) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady ochrany životního prostředí při práci v exteriérech. Opatření, za která bezprostředně odpovídá samostatný technik zvuku (mistr zvuku) Písemné ověření
b Při předvádění práce v určeném exteriéru předvést, jak jsou plněna uvedená opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízení, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Prakticky ověřovaná část zkoušky bude rozdělena na část natáčecích a postprodukčních prací ve studiu a část natáčecích prácí v exteriéru.

 

Při ověřování kritérií ústní formou uchazeč plní verbálně obsah zadání kritéria; v případě neúplné, nejasné nebo nejednoznačné odpovědi může autorizovaná osoba klást k tématu doplňijící otázky.

Při ověřování kritérií písemnou formou uchazeč plní zadání kritéria v písemné podobě, zpracovaný obsah autorizovaná osoba následně vyhodnotí.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku nebo aplikovanou elektroniku a minimálně 5 let praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrotechnických a elektronických zařízeních, nebo funkce učitele v uvedených oborech.

  2. Profesní kvalifikace 26-047-R Samostatný technik / samostatná technička zvuku a minimálně 5 let praxe po jejím složení na pozici samostatného technika zvuku.

 

Pro každou z popsaných variant platí podmínka platné zkoušky z odborné způsobilosti minimálně v rozsahu dle § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

• české technické normy, předpisy a jiné publikace; zákony, vyhlášky a nařízení z oblasti elektrotechniky a elektroniky, se specifickým zaměřením na elektroakustiku a zvukovou techniku; bezpečnostní normy, požární směrnice, směrnice BOZP, havarijní plán;

  • schemata obvodů (smyček) zvukotechnických zařízení;
  • měřicí přístroje pro měření základních elektrických veličin a přístroje pro měření akustických veličin v analogovém i digitálním provedení;
  • reálné zvukové natáčecí studio s obvodem (smyčkou) s reálnými zvukotechnickými zařízeními (zvukovou kartou, mixpultem, mikrofony, mikrofonními předzesilovači, poslechovými monitory, filtry a efektovými nástroji, zesilovači, sluchátky, MIDI klaviaturou a editačním software apod.), napájením, kabely s koncovkami apod;
  • potřebné zvukotechnické vybavení pro natáčení v předem vybraném a ověřeném exteriéru, včetně odpovídajících dopravních prostředků a napájecích zdrojů;
  • ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.

Rašínova vysoká škola

Centrum čistší produkce

Dinasys, s. r. o.

EGO - personální poradenství, s. r. o.