Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Převzetí a příprava obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku k distribuci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, zaevidovat do specializovaného poštovního softwaru a připravit k distribuci obyčejné listovní zásilky Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít, zaevidovat do secializovaného poštovního softwaru a připravit k distribuci propagační a informační materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít, zaevidovat do specializovaného poštovního softwaru a připravit k distribuci smluvní tisk Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Distribuce převzatých obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologický postup distribuce převzatých obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku Ústní ověření
b Založit obyčejné listovní zásilky, propagační a informační materiál a smluvní tisk k distribuci dle pochůzky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách souvisejících s distribucí obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat pracovní postupy distribuce obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku v provozních předpisech Praktické předvedení
b Popsat postupy při distribuci obyčejných listovních zásilek a smluvního tisku do domovních schránek, dodávacích schrán a při distribuci propagačního a informačního materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vyúčtování obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku po distribuci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat nepravidelnosti do specializovaného poštovního software Praktické předvedení
b Upravit adresní strany nedoručitelných obyčejných listovních zásilek a zaevidovat je do specializovaného poštovního softwaru Praktické předvedení
c Předat nerozdistribuované obyčejné listovní zásilky, propagační a informační materiál a smluvní tisk na provozovnu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že se zkouška koná v provozu poštovního operátora, musí být uchazeč prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

 

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování 10 kusů obyčejných psaní standard, 10 kusů obyčejných psaní, 10 kusů tiskovin a 10 kusů propagačních materiálů a připravit pomůcku pro založení zásilek ve směru pochůzky (mapa, seznam dodávacích míst). Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověřeni a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.