Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Obsluha recyklačních zařízení
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci, provozních předpisech a normách technologických zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní dokumenty a normy pro potřeby obsluhy strojních zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Ústní ověření
b Vyhledat v provozním řádu zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin parametry definující využití strojních zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v technické dokumentaci strojního zařízení stanovené bezpečnostní pokyny a osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit provozní parametry konkrétní dílčí části strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin podle návodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit provozní parametry technického zařízení, které mají vliv na bezpečnost a hygienu práce v zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení vybraných provozních parametrů strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování a měření provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat záznam měřených provozních parametrů technologického zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
b Zhodnotit změřené provozní parametry a navrhnout zlepšení technologického procesu konkrétní provozní jednotky strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostikování závad a poruch technologických zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní projevy závad a poruch provozně kritických míst strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Ústní ověření
b Diagnostikovat závadu na provozní jednotce strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržby a drobných oprav zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit dokumentaci provozní údržby konkrétní dílčí části strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat předepsané servisní úkony údržby zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat základní parametry strojního zařízení, provedenou údržbu a nepravidelné servisní zásahy, zajistit plánované servisní zásahy Praktické předvedení
d Odstranit určenou závadu strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
e Popsat podmínky BOZP a PO při odstraňování závad a při opravách strojního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr a dokumentace vzorků výstupních produktů z technologických zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat jeden vzorek výstupního produktu z technologického zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat dokumentaci jednoho odebraného vzorku s využitím záznamového formuláře Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin při strojním zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kategorizovat druhy odpadů na vstupu do technologického zařízení pro recyklaci dle Katalogu odpadů Praktické předvedení
b Zhodnotit parametry druhotných surovin a odpadů na výstupu z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podnikovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
b Určit z podnikové dokumentace osobní ochranné pracovní prostředky a potřeby pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Při praktickém ověřování bude posuzována dovednost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality roztřídění druhotných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady. Při vizuálním hodnocení směsi odpadů pro zpracování bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů a výrobků z plastů může jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem a následné nastavení strojních parametrů.

 

Při oddělování a třídění surovin bude uchazeč postupovat podle požadavku na konečnou kvalitu výstupu ze zpracování a svůj postup zdůvodní. Vhodný manipulační prostředek a skladový kontejner bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dva až tři vzorové podklady čí zadání pro kritéria hodnocení s praktickým předvedením (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) a uchazeč je dostane podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsoby "praktické předvedení" a „praktické předvedení a ústní ověření“ je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč o zkoušku si přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha 9

ANSELMO TECHNOLOGIES, s. r. o., Ostrava - Poruba

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha 2 (OSVČ)

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Sibřina (OSVČ)