Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci, provozních předpisech a normách technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty a normy pro potřeby obsluhy technologických zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Popsat využití provozního řádu technologických zařízení pro recyklaci nezbytných pro řízení jejich provozu Ústní ověření
c Vyhledat v dokumentaci důležité bezpečnostní předpisy a ochranné pomůcky platné pro konkrétní technologické zařízení pro recyklaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit provozní parametry konkrétní dílčí části technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit provozní parametry, které mají vliv na bezpečnost a hygienu práce v technologickém zařízení pro recyklaci Ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení vybraných provozních parametrů konkrétního technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování a měření provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit stanovené provozní parametry určených provozních jednotek technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení
b Vypracovat záznam měřených provozních parametrů technologického zařízení Praktické předvedení
c Zhodnotit změřené provozní parametry a navrhnout zlepšení technologického procesu konkrétní provozní jednotky technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování závad a poruch technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní projevy závad a poruch provozně kritických míst technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Diagnostikovat závadu na určené provozní jednotce technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržby a drobných oprav zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit dokumentaci provozní údržby konkrétní dílčí části technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Odstranit určenou závadu technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení
c Popsat podmínky BOZP a PO při odstraňování závad a při opravách Ústní ověření
d Vypracovat doporučení pro plán oprav určené jednotky technologického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr a dokumentace vzorků výstupních produktů z technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat minimálně dva vzorky výstupních produktů z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat dokumentaci odebraných vzorků s využitím vzorových záznamů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Označit druhy odpadů na vstupu do technologického zařízení pro recyklaci dle Katalogu odpadů Praktické předvedení
b Zhodnotit parametry druhotných surovin na výstupu z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit stupeň nebezpečnosti vstupních a výstupních materiálů z technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování splnění kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů zpracovaných organizací podle Zákona o odpadech, prováděcích vyhlášek, norem a provozního řádu technologického zařízení pro recyklaci.

Zkouška bude realizována v jednom areálu. První část zkoušky, zaměřené na ověřování teoretických znalostí, bude realizována v učebně. Součástí teoretické zkoušky je písemné ověřování s použitím podkladu pro písemný záznam. Druhá část zkoušky, zahrnující ověřování praktických dovedností, bude probíhat na smluvně zajištěném technologickém zařízení pro recyklaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVDS - Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, o. s.

SUNEX, spol. s r. o.

SPŠCH Pardubice