Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Platnost standardu: Od 27.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v potřebách dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývojová specifika dětí a mládeže minimálně ve třech věkových kategoriích Ústní ověření
b Uvést dva příklady naplňování fyziologických potřeb, dva příklady naplňování potřeby bezpečí a dva příklady naplňování potřeby sounáležitosti v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže Ústní ověření
c Uvést a vysvětlit tři různé postupy pro zjišťování potřeb dětí a mládeže v jednotce/oddílu/skupině Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhu výchovně-vzdělávacích cílů, forem a zásad výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a navrhnout výchovně-vzdělávací cíle, formy a zásady výchovně vzdělávací aktivity dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vybrané typy rizikového chování u dětí a mládeže, včetně závislostí, a uvést zásady pro jejich řešení a předvést postup při práci v problémové nebo krizové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy „multikulturalita“ a „multikulturní výchova“ ve spojitosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže Ústní ověření
d Vysvětlit pojem „environmentální výchova“ (resp. "environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ - EVVO), popsat základní zásady a cíle environmentálního vzdělávání dětí a mládeže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právním a ekonomickém rámci souvisejícím s činností samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit právní rámec související s činností samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit rámcovou strukturu finančního rozpočtu Ústní ověření
c Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu a vyplnit účetní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavování obsahu a struktury výchovně-vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit návrh specifických, měřitelných, akceptovatelných, reálných a termínovaných (SMART) cílů pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu pro děti a mládež (vždy minimálně jeden cíl ke každému typu SMART cílů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence tak, aby cíl jasně směřoval k rozvoji vybrané kompetence, a to s důrazem na osobnostně sociální rozvoj dětí a mládeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout cílové skupině danou činnost, její cíle a pravidla v rámci zajištění výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež včetně volby didaktických a dalších vhodných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout časový scénář pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu pro děti a mládež v souladu s jejími cíli a metodami Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat podklady pro návrh výchovně-vzdělávacích metod pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu pro děti a mládež, které odpovídají cílové skupině a stanoveným cílům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit výchovně-vzdělávací aktivitu pro děti a mládež, naplnění jejích cílů, očekávání a potřeb cílové skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
b Poskytnout zpětnou vazbu cílové skupině výchovně-vzdělávací aktivity pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: evaluace, sebevaluace (vlastní evaluace) a uvést jeden typ evaluace a jeden typ sebeevaluace pro zvolenou věkovou skupinu dětí a mládeže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady nezbytné pro zajištění a organizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže tak, aby bylo garantováno řádné plnění podmínek BOZP a PO při práci s dětmi a mládeží Ústní ověření
b Posoudit bezpečnostní rizika v rámci modelové situace při práci s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavování celoročního plánu činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit dílčí, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované (SMART) cíle pro jednotlivé činnosti nebo souhrny činností v rámci celoročního plánu činností s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit výchovně-vzdělávacího program a časový rámec v rámci pravidelné činnosti organizace/spolku Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit celoroční plán činnosti s dětmi a mládeží v návaznosti na vybrané výchovně-vzdělávací cíle a vhodné mechanismy poskytování zpětné vazby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení realizačního týmu při celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout realizační tým, včetně rozdělení rolí, k připravenému celoročnímu plánu činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé styly vedení kolektivu a uvést modelové situace pro jejich použití Ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení konfliktu v týmu na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést vhodné způsoby motivování členů realizačního týmu a postupů pro podpoření jejich osobnostního rozvoje Ústní ověření
e Popsat vhodný mechanismus poskytování zpětné vazby v rámci řízení realizačního týmu Ústní ověření
f Vyjmenovat základní zásady pro řízení porad a možnosti komunikačních prostředků vhodných pro komunikaci v realizačním týmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizační a finanční zajištění celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rozpočet k modelové výchovně vzdělávací aktivitě Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné zdroje financování plánované celoroční činnosti s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vhodné způsoby komunikace s veřejností a rodiči v rámci celoročního plánu činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase s přihlédnutím k rozdílům mezi oběma cílovými skupinami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP –

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-vedouci-volnoc).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Pro účely standardu jsou účastníky výchovy a vzdělávání děti a mládež ve věku 3 – 26 let. Cílová skupina je simulována zkušební komisí.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Odborná způsobilost Orientace v potřebách dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit. Věkové kategorie zadá uchazeči autorizovaná osoba. Vývojová specifika dětí a mládeže uchazeč popíše u tří věkových kategorií.

Věkovými kategoriemi se rozumí:

 • nejmladší školní věk (do 9 let),

 • mladší školní věk (9 -12),

 • starší školní věk (12 -15),

 • věk středoškolské mládeže (15 - 26)

 

Odborná způsobilost Tvorba návrhu výchovně-vzdělávacích cílů, forem a zásad výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritérium a) uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu, která bude obsahovat základní zásady, cíle a formy výchovně vzdělávací aktivity dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu minimálně jedné strany A4, která bude obsahovat:

 • název výchovně-vzdělávací aktivity

 • cílovou skupinu - věková kategorie účastníků

 • počet a složení účastníků

 • výchovně-vzdělávací aktivity

Kritérium b) autorizovaná osoba zadá 3 typy rizikového chování a uchazeč navrhne konkrétní aktivity prevence a zásady řešení uvedených typů rizikového chování. Uchazeč si vybere dva příklady typů rizikového chování a předvede postup při jejím řešení.

Příklady typů rizikového chování:

 • závislost na psychoaktivních látkách - drogová závislost;

 • závislost na činnosti - patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus;

 • patologická závislost na osobě – žárlivost;

 • závislost na informacích, netolismus, kyberšikana, šikana;

 • sebepoškozování;

 • kouření;

 • alkoholismus.

 

Odborná způsobilost Orientace v právním a ekonomickém rámci souvisejícím s činností samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže

Kritérium a) základními právními normami souvisejícími s činností samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže se rozumí normy upravující:

 • základní náležitosti pracovní smlouvy

 • zásady smluvních vztahů (smlouva o nájmu prostor, darovací smlouva, kupní smlouva)

 • zákonnou odpovědnost za škody, za ztrátu svěřených předmětů a za schodek na svěřených hodnotách, které je vedoucí povinen vyúčtovat; odpovědnost za vnesené a odložené věci

 • trestní odpovědnost (s důrazem na přestupky)

Kritérium c) autorizovaná osoba předloží uchazeči 2 modelové příklady:

 • 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněné, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje

 • 1 účetní doklad, který uchazeč samostatně vyplní

 

Pro ověření odborných způsobilostí

 • Sestavování obsahu a struktury výchovně-vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

 • Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře

 • Hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

 

Uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu modelové výchovně-vzdělávací aktivity (VVA) v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat:

 • název výchovně-vzdělávací aktivity

 • SMART cíle výchovně-vzdělávací aktivity

 • vybrané kompetence vybrané cílové skupiny, na kterou je VVA zaměřena

 • cílová skupina - věková kategorie účastníků

 • počet účastníků výchovně-vzdělávací aktivity

 • popis jednotlivých aktivit

 • časový scénář výchovně-vzdělávací aktivity (v hodinách)

 • formu vzdělávání

 • metody vzdělávání

 • didaktické pomůcky

 • způsob zpětné vazby

 

Odborná způsobilost Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritérium b) autorizovaná osoba zadá minimálně 2 modelové situace.

Příklady modelových situací:

 • turistická akce – výlet vlakem s pěší trasou na volně přístupnou zříceninu, cesta vede lesem a polem, je značená se dvěma přechody silnice 2. a 3. třídy;

 • orientační závod připravovaný pro skupinu dětí staršího školního věku. Cílové body jsou označovány viditelnými terči, součástí trasy je přechod lanové lávky, předpokládaná délka trasy 5 km. Závod děti běží samostatně;

 • lesní tábořiště u potoka, stanový tábor vzdálený od nejbližší vesnice 12 km, účastníci jsou smíšené věkové skupiny, příprava paliva pro slavnostní táborák, rozdělávání a ukončování ohně;

 • raftová výprava na 3 dny, sjíždění řeky. Rafty obsazeny po 6, celkem 18 účastníků výpravy, sjezd propustí, chování u jezu a dopravní situace v kotvišti (nastupování, vystupování);

 • orientační hra po městě se získáváním informací od obyvatel pro děti staršího školního věku v průběhu víkendové aktivity v centru většího města.

Odborná způsobilost Sestavování celoročního plánu činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje celoroční plán činnosti v rozsahu minimálně 2 stran A4, který bude obsahovat:

 • popis vybrané výchovné skupiny minimálně v rozsahu počet členů cílové skupiny, složení (pohlaví, věk)

 • základní informace o výchovně-vzdělávacím programu vybrané organizace/spolku

 • základní popis práce se skupinou (frekvence a popis pravidelné činnosti, jednorázové akce)

 • vybrané cíle (vycházející z výchovně-vzdělávacího programu) a způsobu jejich naplňování ve vazbě na popis práce se skupinou.

 • návrh vhodných mechanismů zpětné vazby k stanoveným cílům a způsob ověřování v čase

 • návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu

 • návrhy vhodných zdrojů financování celoroční činnosti a jednotlivých aktivit

Odborná způsobilost Řízení realizačního týmu při celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritérium d)

Příklady modelových situací:

  • člen týmu neakceptuje dohodnutá pravidla a opakovaně mění dohodnutý program

  • zástupce vedoucího oddílu přenáší bez dohody s vedoucím oddílu svoje úkoly na další členy týmu a omlouvá tuto skutečnost aktuálním pracovním vytížením

  • členové realizačního týmu si stěžují na nerovnoměrné rozdělení úkolů a protěžování některých členů týmu

  • dva členové realizačního týmu mají vážný osobní spor a nejsou ochotni dále spolupracovat

  • osoby pracující přímo s dětmi se neshodují v posouzení chování jednoho z dětských účastníků, přičemž jeden z nich trvá na jeho vyloučení z další činnosti dětské skupiny

 

Odborná způsobilost Organizační a finanční zajištění celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritérium a)

Pro potřeby standardu rozumíme rozpočtem modelové výchovně-vzdělávací aktivity souhrn předpokládaných nákladů na její zajištění a předpokládaných příjmů, a to minimálně ve členění:

 • Náklady:

   • mzdové náklady a OON (náklady na zaměstnance, DPČ a DPP);

   • materiálové náklady (spotřební materiál, drobný hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek nebo jeho odpisy);

   • nemateriálové náklady (náklady na služby, spotřeba energií, doprava, cestovné, drobný nehmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek).

 • Příjmy:

   • příjmy od účastníků aktivity;

   • příspěvek zřizovatele;

   • granty a dotace;

   • dary;

   • ostatní.

   Uchazeč sestaví podrobný rozpočet. Důraz se klade zejména na znalost možných zdrojů financování aktivity, reálné pokrytí nákladů aktivity a kompletnost rozpočtu na výdajové straně.

Kritérium c)

 • Kritérium je zaměřeno na popsání komunikace samostatného vedoucího s veřejností a rodiči.

 • V rámci komunikace s veřejností je vyžadován popis základních PR aktivit, které budou v rámci celoročního plánu organizovány, v rámci komunikace s rodiči pak popis zejména praktické organizační komunikace.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti předškolní nebo mimoškolní pedagogiky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vedení volnočasových a zájmových aktivit dětí a mládeže.

 2. Vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vedení volnočasových a zájmových aktivit dětí a mládeže.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Vhodná zkušební místnost se stoly a židlemi;

 • Flipchart, dataprojektor, projekční plocha, notebook nebo PC s připojením na internet;

 • Lektorský kufr (obsahuje papíry A4 – bílé, barevné, nůžky, lepidlo, lepenka, barevné samolepicí bločky, tužky, pastelky, fixy slabé, fixy silné, kanc. sponky, napínáčky, modelína, kolíčky, ořezávátko, sešívačka, děrovačka, lepicí hmota k upevnění papírů na stěnu, míč, šátek, provázek, budík);

 • Příslušná platná legislativa z oboru (úplná znění požadovaných předpisů, popřípadě směrnic v platném znění) v listinné podobě, nebo v elektronické podobě;

 • Vzorová dokumentace (účetní doklady).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hodina H, z. s.

Pionýr, z. s.

YMCA v České republice

RDMKV, z. s.