Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vizualizace - převedení výkresu a dokumentace do 3D

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci a související dokumentaci k danému výrobku Praktické předvedení
b Vytvořit skici a výkresy modelu a formy ručně a pomocí PC Praktické předvedení
c Vypočítat plochu a objem modelu pomocí SW a stanovit sklony ploch podle zadání Praktické předvedení
d Vyhotovit axonometrický výkres modelu a formy ručně a s pomocí vizualizačního SW podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování výrobních technologií při výrobě modelů a forem v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady platných norem a předpisů týkajících se keramické výroby (rozměrové, funkční normy, požadované vlastnosti výrobků, rozměrové tolerance výrobků, způsoby jejich testování pro stavební a užitkovou keramiku) Ústní ověření
b Uvést základní vlastnosti keramických hmot Ústní ověření
c Vypočítat objemové změny pro daný druh materiálu při sušení a po výpalu Písemné a ústní ověření
d Popsat technologii výrobního procesu a uvést příklady výrobních postupů při lití do sádrových forem, tlakovém lití, točení a lisování Ústní ověření
e Uvést postup výroby modelu a forem v keramické výrobě a popsat funkci formy a druhy forem, uvést co je rozmnožovací zařízení, co jsou zámky a nalévací otvory Písemné a ústní ověření
f Uvést nářadí a pomůcky pro výrobu modelů a forem Ústní ověření
g Vyjmenovat materiály a pomocné materiály v modelářské praxi, popsat jejich základní vlastnosti a vysvětlit, proč se používají Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat základní vlastnosti sádry, uvést druhy sádry, požadavky na skladování a vysvětlit, proč se sádra používá v keramickém průmyslu Písemné a ústní ověření
i Uvést způsob ručního provedení návrhu a konstrukce rotačního a nerotačního modelu, provést výpočet objemových změn u sádrového modelu podle zadání Písemné a ústní ověření
j Uvést materiály pro výrobu rozmnožovacích zařízení, modelů a provozních forem Ústní ověření
k Popsat údržbu, evidenci a způsoby oprav forem, uvést co to je životnost forem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

3D modelování v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy při vytváření modelů 3D technologií Písemné a ústní ověření
b Popsat postup při digitalizaci reálných modelů Ústní ověření
c Charakterizovat co je formát "polygonální optimalizovaná síť" Písemné a ústní ověření
d Popsat technologii Rapid Prototyping a uvést využití v praxi, ekonomické parametry, výhody/nevýhody této technologie v keramické výrobě Písemné a ústní ověření
e Vymodelovat 3D model podle 2D výkresu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat co je Revers Engineering (reverzní inženýrství), jaká je tvorba plošných modelů, popsat technologii CAM (přímé obrábění), uvést co je FEM analýza Písemné a ústní ověření
g Popsat základní principy využití digitalizace - tvorby modelů a dílů forem v keramické výrobě Ústní ověření
h Popsat co je "Rapid Prototyping" (RP), uvést přehled metod RP a vhodnost použití v keramické výrobě, uvést způsoby zpracování dat, přípravu výroby, vliv nastavení parametrů tisku na výsledné vlastnosti modelu, uvést co jsou funkční modely a co jsou prototypy Ústní ověření
i Popsat základní vybavení pracoviště pro Rapid Prototyping (RP) Ústní ověření
j Popsat výrobu velkých modelů v RP, uvést co zahrnují dokončovací práce Ústní ověření
k Popsat a uvést příklady ekonomie RP v keramické výrobě a její právní aspekty Ústní ověření
l Popsat postup automatické výstavby fyzického prototypu pomocí tzv. aditivní výrobní technologie a její využití v keramické výrobě Písemné a ústní ověření
m Popsat používaný 3D software, uvést rozdíly v kvalitě a počtu snímaných bodů a uvést využití různých technologií snímání Písemné a ústní ověření
n Provést skenování dílu Praktické předvedení
o Zpracovat naskenovaná data do podoby CAD modelu (základní úprava mraku bodů - převod na polygonální síť - tvorba plošného modelu) Praktické předvedení
p Převést 3D model na 2D výkres včetně řezů podle zadání Praktické předvedení
q Předvést postup výroby modelu nebo části formy pomocí RP, vymodelovat 3D model podle 2D výkresu, skici nebo vizualizace, případně s využitím např. SW CATIA nebo Autodesk Inventor Praktické předvedení
r Popsat výrobu modelu pomocí CNC s využitím materiálů: dřevo, polystyrén, plast apod. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Uchazeč nesmí mít problémy s viděním, znemožňující hodnocení výstupů na monitoru a tiskárně.

U odborné kompetence "3D modelování v keramické výrobě" u kritérií n), o), p), q) postačuje provedení dílčích operací podle zadání autorizované osoby. Požadavek na provedení dílčích operací je definován z důvodu časové úspory, protože některé textury se skenují až 8 hodin.

Při tisku na 3D tiskárně půjde o provedení přípravy k tisku a zahájení tisku. Z časových a ekonomických důvodů nebude prováděn celkový tisk modelu nebo části formy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Technická univerzita v Liberci

Laufen CZ, s. r. o.

Motor – Jihokov, a. s.

G. Benedikt, s. r. o., Karlovy Vary

SPŠKS Karlovy Vary

Ceramic Consulting Service, Praha