Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Krejčí scénických kostýmů a krojů
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výtvarném návrhu scénického kostýmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený návrh scénického kostýmu Ústní ověření
b Popsat charakteristické prvky vybraného historického období z hlediska dějin odívání Ústní ověření
c Zařadit 5 předložených návrhů nebo obrázků oděvů k příslušnému historickému období Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování a výběr materiálů ke zhotovení scénických kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiály podle předložených vzorků (5 kusů), jejich přibližné složení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné materiály k předloženému návrhu scénického kostýmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření postavy a konstrukce střihů scénických kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit postup měření na figuríně Ústní ověření
b Vysvětlit 5 zadaných odborných termínů z oblasti konstrukce střihů Ústní ověření
c Změřit tělesné rozměry na figuríně a zaznamenat získané údaje Praktické předvedení
d Zhotovit určený základní střih určeného dobového oděvu (dámské šaty, pánské kalhoty nebo vesta), popsat konstrukci základního střihu, upravit střih, provést střihovou manipulaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit spotřebu materiálu na konkrétní dobový oděv nebo oděvní součást Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení makety scénického dobového oděvu z pomocného materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit střih dobového oděvu pro období renesance, empíru nebo secese podle výtvarného návrhu Praktické předvedení
b Zhotovit maketu zvoleného dobového oděvu z pomocného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovení části scénického dobového oděvu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžnou údržbu a péči o šicí stroj a vysvětlit co jsou pomocné materiály a jejich využití v praxi Ústní ověření
b Popsat technologický postup zhotovení zadané části oděvu (kapsa, manžeta nebo límec) Ústní ověření
c Zvolit potřebné materiály, nástroje a pomůcky Praktické předvedení
d Seřídit šicí stroj pro konkrétní druh šitého materiálu a připravit stroj na šití Praktické předvedení
e Zhotovit zadanou část oděvu (kapsa, manžeta nebo límec) od nastříhání, sešití, obnitkování okrajů, vyšití dírky, až po vyžehlení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení části osmičkového límce - okruží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit část osmičkového límce z pomocného materiálu Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Provedení speciálních technologií pro výrobu scénických kostýmů a krojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vrapování pomocného materiálu Praktické předvedení
b Provést nakrešování pomocného materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit žabkovanou část oděvu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zkoušení scénického kostýmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zjištěné závady na kostýmu a jejich odstranění Ústní ověření
b Upravit kostým na figuríně Praktické předvedení
c Provést úpravy zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování textilního materiálu na figuríně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naaranžovat materiál podle předloženého návrhu Praktické předvedení
b Naaranžovat materiál podle modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě scénických kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje jednotlivých dílů a součástí konkrétního oděvu –
dámských kalhot, event. součástí podšitého saka nebo podšitého pláště
Praktické předvedení
b Vyšít dírku na konfekčním dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o šicí stroj a jeho běžná údržba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat šicí stroj potřebný pro zhotovení konkrétního oděvu nebo jeho částí jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení
b Provést údržbu šicího stroje a jeho příslušenství v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic (očištění stroje od provozních nečistot, zkontrolovat zásobu oleje, doplnit olej) Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě šicího stroje, udržovat pořádek a čistotu
na pracovišti
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování šicích strojů pro jednotlivé druhy stehů, výměna nití, jehel a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda parametry šicího stroje potřebného pro zhotovení konkrétního oděvu nebo jejich částí, odpovídá zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu, seřídit šicí stroj podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení
b Provést výměnu jehly a nití u šicího stroje Praktické předvedení
c Provést výměnu příslušenství šicího stroje (výměna cívky, patky) Praktické předvedení
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/krejci-scenickych-kostymu#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si přinese ke zkoušce osobní pracovní pomůcky (základní šicí potřeby, nůžky).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce podle tohoto hodnoticího standardu textilní a pomocné materiály, dále návrhy scénických kostýmů, kostým k úpravě na figuríně v souladu s jednotlivými kritérii hodnocení.

 

Kompetence: Orientace ve výtvarném návrhu scénického kostýmu - kritérium c) autorizovaná osoba vybere jedno historické období.

 

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik.

Finálním produktem není zhotovení kompletního scénického kostýmu. Uchazeč o zkoušku musí prokázat znalost:

  • zhotovení části kostýmu podle návrhu
  • znalost provedení závažných oprav kostýmu

 

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování požadavků BOZP a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a uměleckořemeslné zpracování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny ND

SOŠ a SOU Drtinova, Praha

Rudolfinea, o. s.