Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný kožařský technik nákupčí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohledat v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl zadané údaje, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého kožedělného výrobku (koželužský výrobek, nebo obuvnický výrobek, nebo rukavičkářský výrobek, nebo galanterní výrobek, nebo sedlářský výrobek, nebo kožešinový a usňový výrobek), na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených vzorcích určit druhy surovin, materiálů a polotovarů, pojmenovat je a určit jejich využití pro kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat cenové srovnání surovin, materiálů a polotovarů od jednotlivých dodavatelů, popřípadě vyhledat nového potencionálního dodavatele s ohledem na požadovanou kvalitu a cenu daných surovin, materiálů a polotovarů pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat spotřebu jednotlivých komponentů pro kožedělnou výrobu na základě objednávek pro výrobu, a to v požadovaných výrobních termínech (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat cenovou kalkulaci pro jednotlivé suroviny, materiály a polotovary pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro kožedělnou výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit zadaný technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů pro kožedělnou výrobu jejich správné skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování plánů a harmonogramů pro zásobování organizace materiálem, surovinami, zbožím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné množství materiálů, surovin, polotovarů na základě stanoveného plánu výroby kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat rámcový harmonogram pro zásobování materiálem, surovinami, polotovary vzhledem k zadanému plánu kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Provádění poptávkových řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vzorovou poptávku (materiálu, surovin, polotovarů pro kožedělnou výrobu) na konkrétním příkladu a vysvětlit všechny její náležitosti (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyhodnocení nabídky od různých dodavatelů, porovnat ceny za materiály, suroviny, polotovary, porovnat termíny dodání a další rozhodující kritéria, jako jsou množstevní slevy, slevy za včasné platby, sleva za reklamace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit výběr konkrétního dodavatele materiálu, surovin a polotovarů pro kožedělnou výrobu s ohledem na ceny a lhůty dodání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést dovednost obchodního vyjednávání s dodavateli o ceně za materiály, suroviny, polotovary pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní komunikační pravidla a zásady kladení otázek, možnost využití verbální a nonverbální komunikace Ústní ověření
c Uvést způsoby chování v konfliktních situacích (asertivní jednání, tlumení agrese) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy smluv potřebné při obchodování v rámci ČR a se zahraničím (rozhodčí doložka) podle platné legislativy Ústní ověření
b Uvést základní body obchodní smlouvy, vysvětlit, co je promlčecí doba, uvést možnosti odstoupení od smlouvy Ústní ověření
c Předvést vyhledání údajů v obchodním rejstříku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout sankce při nedodržení kvality a termínů dodávek v rámci obchodní smlouvy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zajištění jednotlivých potřebných vzorků surovin, materiálů a polotovarů pro kožedělnou výrobu společně s cenovou nabídkou od jednotlivých dodavatelů Ústní ověření
b Vypracovat podklady pro závaznou objednávku materiálů, surovin a polotovarů pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy vztahující se k reklamačnímu řízení Ústní ověření
d Popsat způsob uplatnění reklamace u dodavatele, uvést náležitosti reklamace a jejího vyřízení, navrhnout postup na eliminaci rizik a provést potřebné úpravy v obchodní smlouvě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vystavování objednávek, potvrzování faktur a dalších dokumentů potřebných pro zajišťování obchodních transakcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit objednávky potřebné pro zajištění kožedělné výroby materiálem, surovinami, polotovary na základě předložené technické a výrobní dokumentace, popsat způsob plnění objednávek, zkontrolovat správnost předložené fakturace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s dokumenty zahraničních hlášeních jako jsou INCOTERMS 2010, vyhledat dodací podmínky k příslušným surovinám, materiálům a polotovarům pro kožedělnou výrobu a zařadit položky do sazebníku TARIC Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zajištění dopravy zboží (materiálů, surovin a polotovarů pro kožedělnou výrobu), stanovit podmínky dopravy, porovnat ceny a podmínky jednotlivých speditérů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti samostatného kožařského technika nákupčího pro určitý úsek kožedělné výroby (koželužskou, nebo obuvnickou, nebo rukavičkářskou, nebo brašnářskou, nebo sedlářskou výrobu, nebo výrobu kožešinových a usňových výrobků).

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí kožedělné výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a pracovních postupů. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

U odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení d), určí autorizovaná osoba druh výrobku, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium hodnocení a); Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení c); Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery, kritérium hodnocení a), zadá autorizovaná osoba počet vzorků v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Provádění poptávkových řízení, kritérium hodnocení b), připraví autorizovaná osoba nabídky od různých dodavatelů v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů.

 

Autorizovaná osoba připraví minimálně 1 - maximálně 3 modelové situace u odborných kompetencí: Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium hodnocení b); Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli, kritérium hodnocení a); Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery, kritérium hodnocení c); Vystavování objednávek, potvrzování faktur a dalších dokumentů potřebných pro zajišťování obchodních transakcí, kritérium hodnocení c).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín