Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný kožařský technik nákupčí
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohledat v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl zadané údaje, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého kožedělného výrobku (koželužský výrobek, nebo obuvnický výrobek, nebo rukavičkářský výrobek, nebo galanterní výrobek, nebo sedlářský výrobek, nebo kožešinový a usňový výrobek), na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených vzorcích určit druhy surovin, materiálů a polotovarů, pojmenovat je a určit jejich využití pro kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat cenové srovnání surovin, materiálů a polotovarů od jednotlivých dodavatelů, popřípadě vyhledat nového potencionálního dodavatele s ohledem na požadovanou kvalitu a cenu daných surovin, materiálů a polotovarů pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat spotřebu jednotlivých komponentů pro kožedělnou výrobu na základě objednávek pro výrobu, a to v požadovaných výrobních termínech (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat cenovou kalkulaci pro jednotlivé suroviny, materiály a polotovary pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro kožedělnou výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit zadaný technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů pro kožedělnou výrobu jejich správné skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování plánů a harmonogramů pro zásobování organizace materiálem, surovinami, zbožím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebné množství materiálů, surovin, polotovarů na základě stanoveného plánu výroby kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat rámcový harmonogram pro zásobování materiálem, surovinami, polotovary vzhledem k zadanému plánu kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Provádění poptávkových řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vzorovou poptávku (materiálu, surovin, polotovarů pro kožedělnou výrobu) na konkrétním příkladu a vysvětlit všechny její náležitosti (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyhodnocení nabídky od různých dodavatelů, porovnat ceny za materiály, suroviny, polotovary, porovnat termíny dodání a další rozhodující kritéria, jako jsou množstevní slevy, slevy za včasné platby, sleva za reklamace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit výběr konkrétního dodavatele materiálu, surovin a polotovarů pro kožedělnou výrobu s ohledem na ceny a lhůty dodání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést dovednost obchodního vyjednávání s dodavateli o ceně za materiály, suroviny, polotovary pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní komunikační pravidla a zásady kladení otázek, možnost využití verbální a nonverbální komunikace Ústní ověření
c Uvést způsoby chování v konfliktních situacích (asertivní jednání, tlumení agrese) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy smluv potřebné při obchodování v rámci ČR a se zahraničím (rozhodčí doložka) podle platné legislativy Ústní ověření
b Uvést základní body obchodní smlouvy, vysvětlit, co je promlčecí doba, uvést možnosti odstoupení od smlouvy Ústní ověření
c Předvést vyhledání údajů v obchodním rejstříku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout sankce při nedodržení kvality a termínů dodávek v rámci obchodní smlouvy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zajištění jednotlivých potřebných vzorků surovin, materiálů a polotovarů pro kožedělnou výrobu společně s cenovou nabídkou od jednotlivých dodavatelů Ústní ověření
b Vypracovat podklady pro závaznou objednávku materiálů, surovin a polotovarů pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy vztahující se k reklamačnímu řízení Ústní ověření
d Popsat způsob uplatnění reklamace u dodavatele, uvést náležitosti reklamace a jejího vyřízení, navrhnout postup na eliminaci rizik a provést potřebné úpravy v obchodní smlouvě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vystavování objednávek, potvrzování faktur a dalších dokumentů potřebných pro zajišťování obchodních transakcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit objednávky potřebné pro zajištění kožedělné výroby materiálem, surovinami, polotovary na základě předložené technické a výrobní dokumentace, popsat způsob plnění objednávek, zkontrolovat správnost předložené fakturace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s dokumenty zahraničních hlášeních jako jsou INCOTERMS 2010, vyhledat dodací podmínky k příslušným surovinám, materiálům a polotovarům pro kožedělnou výrobu a zařadit položky do sazebníku TARIC Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zajištění dopravy zboží (materiálů, surovin a polotovarů pro kožedělnou výrobu), stanovit podmínky dopravy, porovnat ceny a podmínky jednotlivých speditérů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti samostatného kožařského technika nákupčího pro určitý úsek kožedělné výroby (koželužskou, nebo obuvnickou, nebo rukavičkářskou, nebo brašnářskou, nebo sedlářskou výrobu, nebo výrobu kožešinových a usňových výrobků).

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí kožedělné výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a pracovních postupů. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

U odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení d), určí autorizovaná osoba druh výrobku, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium hodnocení a); Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení c); Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery, kritérium hodnocení a), zadá autorizovaná osoba počet vzorků v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Provádění poptávkových řízení, kritérium hodnocení b), připraví autorizovaná osoba nabídky od různých dodavatelů v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů.

 

Autorizovaná osoba připraví minimálně 1 - maximálně 3 modelové situace u odborných kompetencí: Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu, kritérium hodnocení b); Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli, kritérium hodnocení a); Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery, kritérium hodnocení c); Vystavování objednávek, potvrzování faktur a dalších dokumentů potřebných pro zajišťování obchodních transakcí, kritérium hodnocení c).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii nebo ekonomického směru a alespoň 5 let odborné praxe v kožedělné výrobě nebo v oblasti nakupování materiálů pro kožedělnou výrobu nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii nebo ekonomického směru a alespoň 5 let odborné praxe v kožedělné výrobě nebo v oblasti nakupování materiálů pro kožedělnou výrobu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 • Profesní kvalifikace 32-022-R Samostatný kožařský technik nákupčí a vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v kožedělné výrobě nebo v oblasti nakupování materiálů pro kožedělnou výrobu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Kožedělná dílna umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená materiály, polotovary a komponenty, které budou záviset na typu kožedělného výrobku a kožedělné technologii podle výrobního programu firmy (koželužská, nebo obuvnická, nebo rukavičkářská, nebo brašnářská, nebo sedlářská výroba, nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

 

 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace) pro kožedělnou výrobu (koželužskou, nebo obuvnickou, nebo rukavičkářskou, nebo brašnářskou, nebo sedlářskou, nebo výrobu kožešinových a usňových výrobků), vždy podle aktuálního výrobního programu firmy - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Normy pro kožedělnou výrobu - budou k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Normy kvality pro kožedělnou výrobu - budou k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Tiskopisy používané ve výrobním provozu kožedělné výroby
 • Výrobky: koželužský, nebo obuvnický, nebo rukavičkářský, nebo galanterní, nebo sedlářký, nebo kožešinový a usňový - vždy podle aktuálního výrobního programu firmy, vždy minimálně 1 kus
 • Vzorky kožedělných materiálů, polotovarů a komponentů (usně vrchové a podšívkové, záměnné materiály, ztužovací materiály, podešve, tužinky, opatky, podpadky, patníky, styroporové plotny, drobný materiál - ozdobné kování, spony, nýty, kroužky) v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu
 • Papíry (v minimálním počtu 20 kusů) a psací potřeby pro vypracování písemných úkolů v písemné formě v rámci praktického předvedení
 • Modelové situace (v minimálním počtu 1 modelová situace – maximálně 3 modelové situace) pro kritéria hodnocení, kde je modelová siruace uvedena
 • Dokumenty INCOTERMS 2010 a celní sazebník TARIC
 • Software pro stanovení kalkulací kožedělných výrobků
 • Místnost pro ústní ověření kritérií hodnocení a pro vypracování úkolů v písemné formě v rámci praktického předvedení, která je vybavená PC pro vyhledávání zadaných informací

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín