Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení pozemkové evidence a evidence všech druhů map v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé pozemkové a lesnické mapy užívané v lesním hospodářství, popsat jejich význam a použití a předvést orientaci v nich Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vedení a navrhnout aktualizaci evidence určených pozemků na základě zadané situace v číselné i grafické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat účel a postup zpracování každoroční inventarizace pozemků a předvést zpracování dílčí části inventarizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit příslušné daňové přiznání k dani z nemovitosti včetně výpočtu daně Praktické předvedení
e Uvést příklady důvodů osvobození od daně z nemovitosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Shromažďování a posuzování podkladů pro návrhy majetkových smluv a pro majetkoprávní vypořádání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější podklady potřebné k majetkoprávnímu vypořádání Ústní ověření
b Vyhledat v internetové aplikaci katastru nemovitostí veškeré dostupné písemné a grafické informace k zadanému pozemku Praktické předvedení
c Popsat důvody vyhotovení geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady využití územního plánu a orientovat se v předložené dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést účely zpracování znaleckých posudků o úřední ceně pozemku podle platných právních předpisů a předvést orientaci v předloženém znaleckém posudku Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyjmenovat nejčastější typy majetkoprávních smluv a důvody jejich vyhotovení Ústní ověření
g Popsat a vysvětlit zásadní náležitosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti Písemné a ústní ověření
h Provést na stanoveném tiskopisu vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování spolupráce s orgány státní správy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu Ústní ověření
b Uvést příklady komunikace s katastrálním úřadem a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
c Popsat legislativní postup změny nelesního pozemku vhodného k zalesnění na pozemek určený k plnění funkcí lesa Ústní ověření
d Popsat povinné náležitosti k žádosti o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a naplánovat postup při podání této žádosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup tvorby a změn honiteb podle zákona o myslivosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava pozemkových podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá díla hospodářské úpravy lesů podle velikosti a druhu vlastnictví Ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti lesních hospodářských plánů a orientovat se v lesnických mapách a plochové tabulce Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat pozemky určené k plnění funkcí lesa a uvést jejich podrobné členění pro účely zpracování lesních hospodářských plánů Ústní ověření
d Popsat možnosti řešení nesouladů skutečného způsobu využití pozemků a využití podle evidence pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyřizování žádostí o restituce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést alfanumerickou a grafickou identifikaci pozemků vedených ve zjednodušené evidenci Praktické předvedení
b Uvést možné informační zdroje nabývacích listin k pozemkům potenciálně určeným k restituci Ústní ověření
c Popsat obsah geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat předpoklady oprávněnosti jednotlivých restitučních nároků podle platné legislativy Ústní ověření
e Uvést vyžadované podklady k soudnímu řízení ve věci restitucí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy na úseku archivnictví Ústní ověření
b Popsat postup zatřiďování dokumentů podle spisového a skartačního řádu, včetně doby jejich archivace Ústní ověření
c Zatřídit dokumenty podle spisového a skartačního řádu, připravit spis k archivaci, vyplnit žádost o archivaci a skartaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška bude probíhat ve zkušební místnosti, kde bude k dispozici počítač s připojením k internetu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Vojenské lesy a statky, s. p.