Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf technických a vědeckých oborů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 22.8.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit fotografické přístroje podle konstrukce a popsat jejich použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní příslušenství fotografických přístrojů a jeho použití Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy záznamových médií používaných pro ukládání fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodné osvětlovací techniky pro fotografování makrofotografie, mikrofotografie, infračervené fotografie a fluorescenční UV fotografie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy osvětlovacích zařízení pro makrofotografii, včetně jejich příslušenství Písemné a ústní ověření
b Popsat mikroskop a jeho osvětlovací soustavu Písemné a ústní ověření
c Popsat zdroje infračerveného záření a jejich využití Písemné a ústní ověření
d Popsat zdroje ultrafialového záření a jejich využití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Práce se světlem při fotografování v jednotlivých oblastech vědecké a technické fotografie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit vhodné osvětlení makrofotografie, vysvětlit vliv směru světla na výsledný snímek, změřit a nastavit expozici Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit problematiku teploty chromatičnosti světla a význam funkce nastavení bílé Ústní ověření
c Podle druhu fotografovaného předmětu zvolit procházející nebo odražené světlo, nastavit vhodné osvětlení mikrofotografie, určit expozici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro mikrofotografii a makrofotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy mikroskopů, jejich součásti, příslušenství a použití ve fotografii Písemné a ústní ověření
b Popsat vhodné fotografické přístroje a jejich příslušenství používané pro makrofotografii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro infračervenou a ultrafialovou fluorescenční fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné druhy fotografických přístrojů pro infračervenou fotografii Písemné a ústní ověření
b Popsat potřebné příslušenství pro infračervenou fotografii Písemné a ústní ověření
c Popsat vhodné druhy fotografických přístrojů pro fluorescenční fotografii Písemné a ústní ověření
d Popsat potřebné příslušenství pro ultrafialovou fotografii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba kompozice snímku v jednotlivých oblastech vědecké fotografie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit vhodný záběr mikrofotografie podle požadavků na výsledný snímek Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit vhodný záběr makrofotografie podle požadavků na výsledný snímek Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit vhodný záběr infračervené fotografie podle požadavků na výsledný snímek Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit vhodný záběr fluorescenční fotografie podle požadavků na výsledný snímek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Fotografování ve speciálních oborech a prostředích (makrofotografie, mikrofotografie, IR fotografie, UV fotografie)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit makrofotografický snímek s použitím vhodné fotografické techniky Praktické předvedení
b Zhotovit mikrofotografický snímek s použitím vhodné fotografické techniky Praktické předvedení
c Zhotovit infračervený snímek s použitím vhodné fotografické techniky Praktické předvedení
d Zhotovit snímek s použitím fluorescence a vhodné fotografické techniky Praktické předvedení
e Předvést prezentaci snímků, včetně přístrojů, kterými byly zhotoveny, a použitého příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu snímku pro tisk Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava snímku s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
c Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Zhotovit jednoduchou montáž snímku Praktické předvedení
f Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren a navrhnout vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
c Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
d Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání reklamních snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv (ve vztahu k reklamní fotografii) Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy ze všech odborných kompetencí obsažených v této profesní kvalifikaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio Photography & Visual Media

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s., Skalsko

Kráčmar foto

Společenstvo drobného podnikání

Střední odborné učiliště služeb Praha 9