Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Aranžér
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v současných trendech v oblasti aranžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy v oblasti používaných materiálů v aranžérství Ústní ověření
b Popsat současné trendy grafiky exteriéru a interiéru maloobchodu a vysvětlit možnosti jejich uplatnění v souladu s obchodní filozofií a strategií prodejny Ústní ověření
c Popsat historii aranžérství v ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technické zpracovávání základních druhů materiálů v aranžérství, jejich skladování a ošetřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést technické zpracování základních druhů aranžérských materiálů (papír, textil, kov, plast) při výrobě propagačního předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a předvést postup práce s výtvarnými pomůckami, nástroji při výrobě propagačního materiálu (pero, barva, fix) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat používané druhy písma i ozdobného při aranžování a předvést jejich kreslení a malování na nápisu o deseti písmenech Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit na základě uvedené cenové kalkulace dárkový koš či kazetu při využití základních druhů materiálů a aranžérských manipulačních nástrojů Praktické předvedení
e Předvést postup při udržování manipulačních nástrojů pro aranžování Praktické předvedení
f Popsat a předvést postup při skladování a ošetřování různých materiálů používaných při aranžování zboží i při výrobě dekorací, ekologické likvidování nepoužitelného odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava zboží v prodejně a aranžování výkladních skříní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný způsob úpravy a aranžování zboží v závislosti na druhu zboží s ohledem na cílovou skupinu zákazníků Praktické předvedení
b Zpracovat návrh optimálního vystavení (facingu) a popsat správné označení zboží v prodejně či v regálech Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout základní kompozici a strukturu výplně výkladní skříně prodejny, včetně tištěných propagačních materiálů Praktické předvedení
d Navrhnout správnou formu propagace a označení zboží v místě vystavení - určit vhodné varianty propagace (tištěná forma, barevné rozlišení, členění podle typologie zboží, označení nabídky reklamními poutači, rozdělení zboží podle barevných variant osvětlení) Praktické předvedení
e Aranžovat regál s nabídkou zboží v souladu s kompozičním řešením prodejny, včetně označení akčního zboží mimo regál (např. paletový prodej) Praktické předvedení
f Vytvořit návrh výplně výkladní skříně prodejny (včetně umístění vystaveného zboží) Praktické předvedení
g Popsat a předvést postup přípravy a úpravy prostor pro aranžování výkladních skříní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav pro účely propagace maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby využití propagačních materiálů pro účely ucelených prostorů expozic a výstav pro účely propagace maloobchodu Ústní ověření
b Připravit aranžerský návrh pro výstavu (např. promoční akce, ochutnávky) Praktické předvedení
c Zpracovat návrh aranžérských úprav výstavního prostoru, včetně využití propagačních a marketingových materiálů (plošné propagační prostředky, prostorové poutače, transparenty, veletržní regály) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/aranzer#zdravotni-zpusobilost).

 

Při manipulaci uchazeče se zbožím, které má charakter potravin či obdobných výrobků, je nutné předložení i platného potravinářského průkazu.

 

Kompetence: Technické zpracovávání základních druhů materiálů v aranžérství, jejich skladování a ošetřování, bezprostředně před zahájením zkoušky uchazeč od autorizované osoby obdrží deset druhů aranžérských materiálů, pět druhů technických pomůcek a pět druhů grafických prostředků a základě tematického zadání zpracuje propagační materiál, dekoraci s šablonou pro konkrétně zadanou firmu s využitím různých druhů materiálů, písem, technických pomůcek a grafických prostředků. Zároveň na základě uvedené cenové kalkulace zhotoví dárkový koš či kazetu při využití základních druhů materiálů a aranžérských manipulačních nástrojů. Po ukončení práce předvede postup při ošetřování těchto pomůcek, skladování nepoužitých materiálů a ekologickou likvidaci použitého materiálu.

 

Kompetence: Úprava zboží v prodejně a aranžování výkladních skříní, bezprostředně před zahájením zkoušky uchazeč od autorizované osoby obdrží deset kusů zboží a aranžérský materiál, který použije pro návrh umístění a aranžování tohoto zboží v prodejně a pro aranžování ve výkladní skříni.

Kompetence: Aranžování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav, uchazeč bezprostředně před zahájením zkoušky od autorizované osoby obdrží tematické zadání na základě kterého zpracuje návrh pro ucelený prostor expozice a výstavy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru zaměřeném na aranžérství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti aranžérství.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti aranžérství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti aranžérství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti propagace.

 3. Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na marketing, management či obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti propagace a marketingu, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti propagace.

 4. Profesní kvalifikace 66-024-H Aranžér/aranžérka v maloobchodu + střední vzdělání s maturitní zkouškou či výučním listem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti aranžérství.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost s výpočetní technikou vybavená operačním systémem a softwarem s možností připojení k internetu

 • tiskárna

 • textový a tabulkový editor, program pro tvorbu a navrhovaní grafiky v křivkách, program pro tvorbu prezentací s možností připojení k internetu

 • podklad pro tvorbu popisků, letáků, složení výrobků.

 • dataprojektor, flipchart či tabule

 • prodejní prostor vybavený regály či prostor pro vystavení zboží

 • veřejně dostupné informace firmy

 • plány rozčlenění jednotlivých sekcí v místě konání expozice nebo výstavy

 • současná mediální prezentace firmy

 • 10 druhů aranžérských materiálů

 • 5 druhů technických pomůcek

 • 5 druhů grafických prostředků

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o., doplnit podílející se subjekty v PS