Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Líhňař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence o chovu a reprodukci ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést příslušný záznam do základní dokumentace o výtěrech ryb Praktické předvedení
b Zapsat zvolené údaje do evidence generačních ryb Praktické předvedení
c Vyhotovit příslušný doklad operativní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit připravenost ryb k umělému výtěru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést třídění generačních ryb podle pohlaví Praktické předvedení
c Zhotovit výtěrové podložky pro poloumělý výtěr candáta Praktické předvedení
d Popsat kontrolu úspěšnosti poloumělých výtěrů Ústní ověření
e Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
f Provést umělý výtěr, zabezpečit oplození jiker, jejich odlepkování a inkubaci v přístrojích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odchov raných stádií plůdku na líhni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu líhňařského přístroje a odchovného zařízení Praktické předvedení
b Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
c Provést opatření k zajištění hygieny odchovných zařízení Praktické předvedení
d Provést počítání jiker nebo plůdku pro potřeby expedice Praktické předvedení
e Předvést expedici raných stadií v polyetylenových vacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktická realizace plemenářské práce v chovu ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaným způsobem značení a značkování generačních ryb Praktické předvedení
b Realizovat anestezii generačních ryb před výtěrem Praktické předvedení
c Provést hormonální stimulaci ryb k výtěru Praktické předvedení
d Vysvětlit specifika zacházení s generačními rybami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření v chovech ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat zadanou preventivní nebo léčebnou koupel jiker a raných stadií plůdku ryb Praktické předvedení
b Provést určeným způsobem dezinfekci prostředí líhňařských přístrojů, žlabů a použitého nářadí Praktické předvedení
c Posoudit stav jiker a plůdku ve fázi embryonálního vývoje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení rybích líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém úpravy surové vody pro potřeby líhně Ústní ověření
b Popsat význam a funkci jednotlivých komponentů upravujících parametry kvality vody v recirkulačním systému Ústní ověření
c Posoudit kvalitu vody v líhni v zadané fázi technologického procesu na základě jednoduchého chemického rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést údržbu filtračních zařízení a zařízení v recirkulačních systémech za účelem optimalizace kvality vody v líhni Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lihnar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny, jakož i ke kvalitě předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Termín vykonání zkoušky je závislý na biologickém rytmu chovu ryb.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.