Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Líhňař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence o chovu a reprodukci ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést příslušný záznam do základní dokumentace o výtěrech ryb Praktické předvedení
b Zapsat zvolené údaje do evidence generačních ryb Praktické předvedení
c Vyhotovit příslušný doklad operativní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit připravenost ryb k umělému výtěru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést třídění generačních ryb podle pohlaví Praktické předvedení
c Zhotovit výtěrové podložky pro poloumělý výtěr candáta Praktické předvedení
d Popsat kontrolu úspěšnosti poloumělých výtěrů Ústní ověření
e Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
f Provést umělý výtěr, zabezpečit oplození jiker, jejich odlepkování a inkubaci v přístrojích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odchov raných stádií plůdku na líhni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu líhňařského přístroje a odchovného zařízení Praktické předvedení
b Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
c Provést opatření k zajištění hygieny odchovných zařízení Praktické předvedení
d Provést počítání jiker nebo plůdku pro potřeby expedice Praktické předvedení
e Předvést expedici raných stadií v polyetylenových vacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktická realizace plemenářské práce v chovu ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaným způsobem značení a značkování generačních ryb Praktické předvedení
b Realizovat anestezii generačních ryb před výtěrem Praktické předvedení
c Provést hormonální stimulaci ryb k výtěru Praktické předvedení
d Vysvětlit specifika zacházení s generačními rybami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření v chovech ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat zadanou preventivní nebo léčebnou koupel jiker a raných stadií plůdku ryb Praktické předvedení
b Provést určeným způsobem dezinfekci prostředí líhňařských přístrojů, žlabů a použitého nářadí Praktické předvedení
c Posoudit stav jiker a plůdku ve fázi embryonálního vývoje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení rybích líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém úpravy surové vody pro potřeby líhně Ústní ověření
b Popsat význam a funkci jednotlivých komponentů upravujících parametry kvality vody v recirkulačním systému Ústní ověření
c Posoudit kvalitu vody v líhni v zadané fázi technologického procesu na základě jednoduchého chemického rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést údržbu filtračních zařízení a zařízení v recirkulačních systémech za účelem optimalizace kvality vody v líhni Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lihnar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny, jakož i ke kvalitě předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Termín vykonání zkoušky je závislý na biologickém rytmu chovu ryb.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář a maturitní zkouška v libovolném oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství nebo v jiném oboru vzdělání s biologickým charakterem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství.
 3. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na rybářství a vodní hospodářství nebo v jiném oboru vzdělání s biologickým charakterem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rybářství a vodní hospodářství nebo v jiném oboru vzdělání s biologickým charakterem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství
 5. Profesní kvalifikace 41-012-H Líhňař/líhňařka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Rybochovná zařízení
 • Rybí líhně
 • Biologický materiál – generační ryby (minimálně 4 ks jednoho druhu z dále uvedených – kapr obecný, lín obecný, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, amur bílý, štika obecná), mlíčí, neoplozené jikry (minimálně 100 ks), oplozené jikry (minimálně 100 ks), váčkový plůdek (minimálně 100 ks), krmený plůdek (minimálně 100 ks) nejméně jednoho druhu ryb z výše uvedených druhů
 • Zkušební místnost
 • Příslušná zařízení, pomůcky – výtěrový list, výtěrové hnízdo pro candáta, výtěrový substrát, misky, inkubační přístroje, dezinfekční prostředky (např. Savo), léčivo, anestetikum (např. hřebíčkový olej), hypofýzy nebo ovopel, injekční stříkačka, fyziologický roztok, PE vaky, vědra, čipy, injekční aplikátor, mikroskop nebo binolupa, přístroje pro stanovení kvality vody, filtr
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.