Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 6.6.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.6.2021, pokud byl termín stanoven před 7.4.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace, poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a funkci základních verzí mechanických převodů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy a hlavní části převodovek Písemné ověření
b Charakterizovat systémy ovládání převodovek (manuální, automatizované, automatické) Písemné ověření
c Orientovat se v přídavných převodovkách Písemné ověření
d Charakterizovat rozvodovky, diferenciály a kolové redukce, včetně systému mazání náprav Písemné ověření
e Orientovat se v jednotlivých typech pomocných pohonů Písemné ověření
f Popsat způsoby přenosu hnací síly u pomocných pohonů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému údržby (interval údržby a kategorie provozu) Písemné ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah autorizovanou osobou určené servisní prohlídky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky středního typu převodových systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky středního typu zpomalovacích systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku kompletního kinematického řetězce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést opravu autorizovanou osobou určeného typu převodovky včetně přídavných systémů pro zvýšení počtu rychlostních stupňů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést opravu rozvodovky včetně seřízení soukolí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést kontrolu a opravu hnacího kloubového hřídele Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava ovládacích mechanizmů převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a opravu manuálního ovládání převodových systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a opravu automatizovaného ovládání převodových systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku elektromagnetických ventilů a systému přívodu vzduchu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a funkci třecí spojky a hydrodynamického měniče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, hlavní části a funkci jedno a vícekotoučové třecí spojky Písemné ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy ovládání spojky, jejich hlavní části a funkci Písemné ověření
c Popsat konstrukci, hlavní části a funkci hydrodynamického měniče Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stavu a opotřebení hlavních částí třecí spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést opravu kotoučové třecí spojky, její demontáž, výměnu opotřebených dílů a zpětnou montáž včetně potřebného seřízení vypínání spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a navrhnout způsob opravy hydrodynamického měniče Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení ovládacího mechanizmu spojky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku, údržbu, opravu a seřízení hydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku, údržbu, opravu a nastavení elektrohydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v uspořádání a funkci hlavních typů zpomalovacích zařízení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zpomalovací systémy a jejich funkci (hlavní části, uspořádání, řízení) Písemné ověření
b Charakterizovat funkci hydraulického a elektrického zpomalovacího zařízení Písemné ověření
c Popsat vzájemnou součinnost brzdového a zpomalovacího systému Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat zpomalovací zařízení napojené na kinematický řetězec Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést opravu zpomalovacího zařízení napojeného na kinematický řetězec Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu vzájemné součinnosti brzdového a zpomalovacího systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30741&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí.

Kompetence: Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních

vozidel a autobusů:

kritérium b) - jedná se o servisní prohlídku středního typu

kritérium c) - jedná se o servisní prohlídku středního typu

kritérium d) - jedná se o servisní prohlídku středního typu

Kompetence: Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů:

kritérium b) - oprava bude prováděna na převodovce vymontované z vozidla

kritérium c) - oprava bude prováděna formou demontáže a montáže rozvodovky včetně seřízení, rozvodovka bude vymontována z vozidla

Kompetence: Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče:

kritérium b) - úkony provést na demontovaném motoru z vozidla

Kompetence: Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů:

kritérium a) - úkony provést na hydraulickém nebo elektrickém zpomalovacím zařízení

kritérium b) - úkony provést na hydraulickém nebo elektrickém zpomalovacím zařízení, zpomalovací zařízení demontováno z vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno