Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci přípojných vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo aregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích a upevnění nástaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v druzích nástaveb z hlediska upevnění a propojení s podvozkem nákladního automobilu a přípojných vozidel Písemné ověření
b Charakterizovat způsoby upevnění nástaveb k rámu dle doporučení výrobce vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v propojení elektrotechnických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémů nástaveb s vozidlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst elektrotechnická, elektronická, hydraulická a pneumatická schémata včetně schémat kabeláže a potrubí dle technické dokumentace výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat propojení mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémů nástavby a podvozku Písemné ověření
d Popsat systémy osvětlení, signalizace, ovládání přípojných vozidel a nástaveb včetně multiplexních sítí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci přípojných vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a konstrukci přípojných vozidel včetně připojovacích elementů Písemné ověření
b Popsat hlavní druhy náprav používaných na přípojných vozidlech Písemné ověření
c Orientovat se v brzdových systémech a systémech odpružení přípojných vozidel Písemné ověření
d Popsat způsoby propojení elektrických, hydraulických a pneumatických obvodů jízdní soupravy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby nadstaveb, návěsů a přívěsů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému údržby přípojných vozidel včetně základních typů nástaveb (interval údržby a kategorie provozu) Písemné ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah příslušné servisní prohlídky určeného základního druhu nástaveb Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky přípojných vozidel a nástaveb (upevnění a mechanické spojení) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž nástavby z podvozku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby demontáže a montáže základních druhů nástaveb z vozidla včetně pravidel jejich uložení a propojení Písemné ověření
b Provést propojení elektrického, hydraulického a pneumatického obvodu nástavby Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava jednotlivých částí a systémů přípojných vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému a opravu jednotlivých prvků vnějšího osvětlení a signalizace přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a opravu jednotlivých prvků brzdového systému přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a opravu jednotlivých prvků systému odpružení a tlumení přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Předvést způsob opravy nosné části přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést opravu uložení nápravy přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola podvozku přípojného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sladění brzd jízdní soupravy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Proměřit geometrii rámu a náprav přípojného vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C+E“ nebo „D+E“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle technické dokumentace výrobce

-plnění časových norem oprav dle technické dokumentace výrobce

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Obecně: Navazující kroky technologických postupů diagnostiky a oprav z různých kompetencí budou ověřovány v rámci jedné opravy.

Provádění pravidelné údržby nadstaveb, návěsů a přívěsů, kritérium b) - základní nástavbou je myšleno: valník, plošina nebo skříň.

Demontáž a montáž nástavby z podvozku, kritérium a) - základní nástavbou je myšleno: valník, plošina, skříň.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno