Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce rámových dřevostaveb
Platnost standardu: Od 5.8.2013 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení s ústním ověřením
b Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků rámových dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky rámových koster podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry (geometrie) obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů Ústní ověření
b Zvolit a používat pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných materiálů Praktické předvedení
c Provést obrábění a opracování dřevěných materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Obsluhovat jednotlivé dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení Praktické předvedení
d Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Písemné ověření
b Uvést druhy konstrukčních spojovacích prostředků pro spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb Ústní ověření
c Určit vhodné spojovací prostředky pro daný druh rámových dřevostaveb a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednotlivých částí rámových dřevostaveb ve formě maloplošných a velkoplošných panelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy rámových koster dřevostaveb Ústní ověření
b Objasnit technologické postupy při výrobě jednotlivých částí rámových koster dřevostaveb Písemné a ústní ověření
c Zvolit tvar a vhodný druh řeziva a dřeviny, dřevěných materiálů pro výrobu jednotlivých částí rámových koster dřevostaveb Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést zadané operace výroby a montáže jednotlivých druhů rámových koster Praktické předvedení
e Vyjmenovat druhy plošných materiálů vhodných pro dřevostavby a vysvětlit možnosti aplikací na jednotlivé konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zásadní rozdíly v použití plošných materiálů a popsat jejich upevňování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů Praktické předvedení
b Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů Ústní a písemné ověření
c Určit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyřezat a začistit stavební otvory při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy izolací Písemné ověření
b Charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace Ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií Ústní ověření
d Provést správné osazení parozábrany, difuzní fólie a izolačních materiálů s ohledem na dodržování technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP a PO při osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat dle výkresové dokumentace okna a dveře Ústní ověření
b Určit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout úpravu ostění, parapetů a nadpraží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení Písemné ověření
e Provést osazení jednotlivých oken a dveří Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace stavebních prvků rámových dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody použití a parametry impregnací a ochranných nátěrů rámových dřevostaveb Písemné ověření
b Vyjmenovat nejpoužívanější druhy impregnačních látek a nátěrových hmot Ústní a písemné ověření
c Charakterizovat termofasádní systémy vhodné pro dřevostavby, popsat druhy použitelných materiálů a zásady jejich kladení Ústní a písemné ověření
d Popsat způsoby aplikace a aplikovat impregnační látky, nátěrové hmoty a fasádní materiály na stavební prvky rámových dřevostaveb při dodržení technologických postupů a BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy podsestav Písemné ověření
b Definovat pojem vyšší funkční celek Písemné ověření
c Charakterizovat použití rámových koster pro jednotlivé podsestavy Ústní ověření
d Popsat kompletaci dílců a podsestav do vyšších funkčních celků Ústní ověření
e Provést kompletaci na maketě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Popsat zásady označování a označit určené stavební díly Ústní ověření a praktické předvedení
c Popsat balení jednotlivých materiálů a stavebních prvků dle charakteru a množství a způsoby expedice a dopravy Ústní ověření
d Vysvětlit zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu do stavebního deníku Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií by měl být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

– volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku

– výroba zadaného výrobku

– montáž zadaného výrobku

– manipulace s materiálem

– obsluha, seřizování a běžná údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení těchto zásad, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EBH Haus, s. r. o. Ostrava-Kunčice

SŠ stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

MANO, s. r. o., Praha

KODA, s. r. o., Blatno

Střední škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace