Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Montážník nábytkových sestav
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro montáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle výkresové dokumentace materiálové a konstrukční provedení výrobků určených k montáži Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle stavebních výkresů materiálové a konstrukční provedení stavby, a to zejména s ohledem na rozdíly v konstrukcích stěn a stropů, vlastnosti materiálů použitých ve stavbě, nosnost pro různé způsoby zavěšení a správně označit rozvody elektřiny, vody, odpadu, topení, plynu, vzduchotechniky, počítačových, komunikačních či audio-video sítí Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit podle technické dokumentace interiérové prostory a provést související výpočty (rozmístění jednotlivých skříněk, interiérových prvků, rozmístění a počet montážních otvorů) Praktické předvedení a ústní ověření
d Při pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít pracoviště pro montáž a zdokumentovat stav pracoviště při převzetí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat na základě technické dokumentace a montážního návodu postup práce, způsob provedení jednotlivých operací montáže nábytkových jednotek a sestav včetně příslušenství a dalších prvků interiérového zařízení ze dřeva, materiálů na bázi dřeva, kovu, skla, plastů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit druh a množství polotovarů a součástek, kování, pomocného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozměřit pracoviště, zjistit pravoúhlost rohů, svislost stěn Praktické předvedení a ústní ověření
f Při pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pomůcky k manipulaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést manipulaci s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky představující nebo simulující naložení výrobků do nákladního prostoru přepravního vozidla, vyložení a dopravení výrobků na místo montáže Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP při manipulaci s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových a dalších materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pracovní postupy řezání, vrtání, frézování, začišťování, broušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva, kovu a plastu, řemeslně a esteticky provést spoje a montáž Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolit správný způsob kotvení nábytku a interiérových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologickou dobu tuhnutí pojiv Písemné a ústní ověření
c Rozměřit a zakreslit body pro vyvrtání otvorů do stěn, případně i stropu Praktické předvedení
d Provést seřízení a běžnou údržbu ručních dřevoobráběcích strojů, nástrojů a nářadí Praktické předvedení
e Vyvrtat, vyčistit a zkontrolovat otvory v místech podle předchozího rozměření a zakreslení Praktické předvedení a ústní ověření
f Vložit a upevnit kotevní materiály do otvorů podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat po technologické době tuhnutí pojiv finální kvalitu provedení podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
h Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku a nábytkových sestav včetně příslušenství, dodržovat postup práce dle montážního návodu od výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést osazení skleněné výplně rámů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení kování, zavěšení jednotlivých prvků a rektifikaci, tedy přesné vzájemné ustavení všech částí nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit správnou funkčnost pohyblivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit stabilitu nábytku, nábytkových sestav (odolnost proti převrácení) Praktické předvedení
f Zkontrolovat smontovanou nábytkovou sestavu a případné nedostatky opravit bez porušení funkčnosti a estetiky Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a sestavování dalších prvků interiérového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž vybraných interiérových prvků, jako jsou madla, obklady stěn, pomocné konstrukce, zařizovací interiérové prvky Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit požadovanou funkčnost provedené montáže vybraných interiérových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu provedení a případné nedostatky odstranit bez poškození funkčnosti a estetiky Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení montáže úklid pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého v průběhu montáže Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při montáži nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit kompletnost přebíraného zboží dle technické dokumentace, výdejky, faktury Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit stav přebíraného zboží nebo neporušenost obalů a o zjištěných závadách učinit písemný záznam Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit stav prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce, a to z hlediska teploty a vlhkosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Při převzetí a při předání pracoviště vyhodnotit technický stav prostoru pro montáž a provést jeho zdokumentování z hlediska technických závad, poškození, vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat protokol při převzetí a při předání pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypracovat předávací protokol o provedené montáži obsahující připomínky k montáži, závady, nedodělky, vícepráce, případné další požadavky ze strany zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
g Zaznamenat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení během montáže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/montaznik-nabytkovych-ses#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k montáži nábytkové sestavy zčásti nebo zcela zavěšené na stěnu nebo strop s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně povolených tolerancí. Nábytkovou sestavou se pro účely zkoušky rozumí sestava skříněk do obytných místností, obývacího nebo dětského pokoje, ložnice, pracovny, knihovny. Sestava by měla obsahovat více úložných prostor pro ukládání drobných i větších předmětů, např. knih, památek z cest, sběratelských zajímavostí, audiovizuální techniky, zvukových a obrazových nosičů. Některé prostory by měly představovat otevřené police nebo niky, dále jednu či více zásuvek, nejméně čtyři skříňky, uzavírané více způsoby, (otočnými, sklopnými a výklopnými dveřmi, žaluziovým uzávěrem, posuvnými skly).

Při hodnocení uchazeče je vhodné se zaměřit např. na tyto činnosti:

  • Práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací
  • Příprava pracoviště, rozměření a značení na zeď, strop
  • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž požadovaného nábytkářského výrobku
  • Ruční obrábění materiálů na bázi dřeva, plastů a kovů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním, broušením atd. ručními nástroji
  • Montáž nábytku, sestavy, interiérových prvků
  • Obsluha, seřizování a běžná údržba ručních dřevoobráběcích strojů, nástrojů a nářadí
  • Převzetí a předání pracoviště, zdokumentování stavu pracoviště při převzetí a předání

 

Postup práce, zpracovaný v rámci ověřování odborné kompetence "Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž nábytku a interiérových prvků", musí obsahovat montáž samotných výrobků z dodaných dílců a spojovacích materiálů a jejich ukotvení ke stavební konstrukci s ohledem na vlastnosti použitých materiálů a provedení výrobků a stavební konstrukce.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

JITONA, a. s.