Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek
Platnost standardu: Od 5.8.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování koster pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava materiálů, polotovarů a dílců pro výrobu kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat polotovary a dílce podle zadání výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava standardních dílců pro výrobu atypické kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat vhodné polotovary a dílce pro úpravu rozměrů a tvarů dle zadání výroby s ohledem na ekonomičnost úpravy a úsporu materiálu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést úpravu standardních polotovarů a dílců řezáním, frézováním, vrtáním, dlabáním, začištěním, broušením při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž podsestav při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést montáž kostry při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž funkčních mechanismů do kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat funkční mechanismy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést montáž funkčních mechanismů do kostry při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Ověřit správnou funkčnost namontovaných mechanismů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kostry pro čalouněný nábytek a její předání na další pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat finální kvalitu provedení a správnou funkčnost výrobku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vyplnit průvodní dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Dopravit výrobek na další pracoviště nebo do meziskladu při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení dvou typů výrobků za použití různých druhů materiálů (dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, masivní dřevo) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– práce s výrobní dokumentací

– příprava a kontrola polotovarů, dílců a komponentů

– kontrola a seřízení ručního nářadí

– práce s ručním nářadím

– předmontáž podsestav

– montáž výrobku z připravených dílců

– montáž kování, komponentů a mechanismů

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborných předmětů v oboru truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

e) Profesní kvalifikace pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 10 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou zařízením potřebným k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Materiál, polotovary a dílce pro zadanou výrobu:

• dřevotřískové a dřevovláknité desky

• překližka

• laťovka

• přířezy, polotovary a dílce z plošných materiálů

• přířezy, polotovary a dílce z masivního dřeva

• vruty, spojovací šrouby, hřebíky

• PVAC lepidlo třídy D2

– Technické zadání výroby

– Technologické vybavení pro výrobu a montáž nábytku:

• pracovní a montážní stůl

• měřicí a rýsovací pomůcky (metr, tužka, úhelník, úhloměr, kružítko)

• ruční nářadí a nástroje pro zhotovení konstrukčních spojů (elektrická ruční vrtačka, vrtáky o průměru 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)

• nářadí a nástroje pro ruční obrábění (elektrická ruční kmitací pila, elektrická ruční kotoučová pila, elektrická ruční frézka, stopkové frézy o průměru 8 mm, 10 mm, 12 mm, záhlubník, pilník na dřevo plochý a půlkulatý)

• montážní nářadí, nástroje a pomůcky (elektrický nebo pneumatický šroubovák s nástavci a bity odpovídajícími použitým vrutům a šroubům, ruční šroubováky a montážní klíče odpovídající použitým vrutům a šroubům, kladívko, gumová palička)

• zařízení pro fixaci smontovaného výrobku (truhlářské svěrky, montážní stahováky, sponkovací pistole a průmyslové spojovače-spony)

– Příjemky a výdejky materiálů, zboží a surovin, průvodky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín